Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011030594
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husovo nám. 2938
Obec:
Tábor
PSČ:
390 02
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Tel.:
+420 724179204
K rukám:
Ing. David Mišík
       
E-mail:
d.misik@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.spucr.cz/vz00007677
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Zemědělství

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jihočeský kraj, okres Tábor
Kód NUTS CZ031 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí, pro každé katastrální území zvlášť. Pro každé katastrální území bude vedeno samostatné správní řízení. U části díla (fakturační celky 3.1.2., 3.1.3 a 3.1.4) bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.V rámci čerpání dotací je nutné zhotovení a instalace informační desky jakožto nástroje povinné publicity.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
1 526 ha.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
6 918 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Přípravné práce – opční právo do výše 300 000,- Kč bez DPH.
Návrhové práce – opční právo do výše 300 000,- Kč bez DPH.
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo – opční právo do výše 200 000,- Kč bez DPH.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
03/10/2016 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
31/10/2019 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 a 3 zákona 137/2006 Sb. (dále jen zákon). Profesní kvalifik. předpoklady dle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží: 1.výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán; 2.doklad o oprávnění k podnikání výpis ze živn. rejstříku, nebo živnostenské listy v rozsahu: •živnostenské oprávnění pro obor Projektování pozemkových úprav a •živn. opr. pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností;3. doklad osvědčující odbornou způsobilost v rozsahu: •Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav• Úř.opr.pro ověřování výsledků zeměměřických čin.s rozsahem § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., • osvědčení o autorizaci, pro obor Dopravní stavby, • osvědčení o autorizaci, pro obor Stavby vodního hospodářství •os. o autorizaci k projektování ÚSES.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Čestné prohlášení
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Předložení Čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifik. předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel: dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Rozsah požadovaných informací dle § 56 odst. 5 písm. a) zák: Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posl. 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (příl.č.13); přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané veř. zadavatelem. Způsob prokázání splnění dle § 56 odst. 5 písm. b) zák.: Dodavatel předloží vyplněnou přílohu č. 13 ZD + přílohy • dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona. Rozsah: Dodavatel předloží seznam techniků či tech. útvarů (příl. č. 14 zad. dok.), jež se budou podílet na plnění veř. zak., bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Přílohou musí být: • doklad prokazující odbornou způsobilost a •strukturované profesní životopisy jednotl. techniků s vlastnoručním podpisem. Zp. prokázání splnění dle § 56 odst. 5 písm. b) zák.: Dodavatel předloží vyplněnou přílohu č. 14 ZD + přílohy.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)

• • § 56 odst. 5 písm. a) zákona dodavatel splňuje, pokud v seznamu významných služeb poskyt. v posledních 3 letech prokáže, že realizoval minimálně.: 3 obdobné služby charakteru vypracování návrhu KoPÚ, které jsou zapsány v KN(Rozh.dle § 11odst.8 zák.139/2002 Sb.) v rozsahu každé z nich ve výši minimálně 3 mil. Kč včetně DPH nebo v rozsahu každé z nich minimálně 750 ha. • • § 56 odst. 5 písm. b) zák. dodavatel splňuje pokud má k dispozici: •Geodet odpovědný za KoPÚ (opr. geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a)i b)i c) zák.č. 200/1994 Sb., 2 osoby-zastupitelnost).•Projektant odp. za KoPÚ (opr. projektanti poz.úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., 2 osoby-zastupitelnost).•Projektant dopravních staveb odp. za KoPÚ. • Projektant vodohosp. staveb odpovědný za KoPÚ. •Projektant ÚSES odpovědný za KoPÚ.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2VZ1680/2016-505207
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 020-031546 ze dne 29/01/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 06/06/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 07/06/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
250
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
09:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
SPÚ, Pobočka Tábor, Husovo nám. 2938; 390 02 Tábor, 2. patro, místnost č. 314
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
•zástupci zadavatele, •členové komise pro otevírání obálek s nabídkami •za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě, jeden zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
PRV 2014-2020.
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh