Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602011031750


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Jiráskova 1320
Obec:
Rychnov nad Kněžnou
PSČ:
51601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 725855214
K rukám:
Miroslava Vithová
       
E-mail:
m.vithova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.spucr.cz/vz00007082
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
pozemkové úpravy

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Kunčina Ves u Zdobnice
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Kunčina Ves u Zdobnice a přilehlých částech k.ú. Souvlastní, v rozsahu 420 ha, včetně vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí - nová mapa DKM.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Zpracování návrhu KoPÚ s upřesněním přídělů v katastrálním území Kunčina Ves u Zdobnice (o výměře 420 ha) dle zák. č. 139/2002 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
2 500 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Opční právo je stanoveno do výše 400.000,- Kč na nové služby spočívající v obdobných službách jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní VZ.
Základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva se vymezuje takto:
Přípravné práce – opční právo do výše 200 000,- Kč bez DPH.
Návrhové práce – opční právo do výše 150 000,- Kč bez DPH.
Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo – opční právo do výše 50 000,- Kč bez DPH.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/09/2020 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč poskytl jistotu k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Platby budou probíhat po dokončení jednotlivých dílčích částí, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění (na základě oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu a protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků). Splatnost faktur je 30 dnů. Další podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, případně aby uvedl ty subdodavatele, jejichž pomocí hodlá prokazovat splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového subdodavatele. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1. této zadávací dokumentace), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím
subdodavatele v následujícím rozsahu:
hlavní celek 3.2. Návrhové práce, fakturační celek 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Omezení subdodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (soudní znalci apod.) anebo autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění) splní uchazeč dle § 53 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění:
- písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR,
- písm. c), d), e), i), j), k), l) předložením čestného prohlášení,
- písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předloží čestné prohlášení,
- písm. h) předložením potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení.

Profesní kvalifikační předpoklady (dle § 54 zák.č. 137/2006 Sb., v pl. znění) splní uchazeč předložením:
- dle § 54 písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- dle § 54 písm. b) - uchazeč předloží výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenské listy pro předmět podnikání:
1. Projektování pozemkových úprav
2. Výkon zeměměřických činností

- dle § 54 písm. d) - uchazeč předloží jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost:
1. pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění
2. pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění, v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.
3. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, pro obor Dopravní stavby
4. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ("Vodohosp. stavby")
5. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, k projektování ÚSES
více informací v bodě VI.3 a v zadávací dokumentaci
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zák. č. 137/2006 Sb., v platném. znění, přeloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Více informací v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Čestné prohlášení
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
1) Dle § 56 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí včetně osvědčení objednatelů.
2) Dle § 56 odst. 2 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění, dodavatel přeloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně dokladů o autorizaci (odborné způsobilosti).
Více informací v zadávací dokumentaci
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
1) Dodavatel prokáže,že dokončil minimálně 2 návrhy KoPÚ na celkové výměře (tj. v součtu) 800 ha, které jsou zapsány v KN.
2) Seznam techniků:
min. 2 oprávnění geodeti,
min. 2 projektanti pozemkových úprav,
min. 1 projektant "Dopravní stavby",
min. 1 projektant "Vodohospodářské stavby", min. 1 projektant "Územní systémy ekologické stability".
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
Úřední oprávnění pro projektování pozemkových úprav dle zák.č. 139/2002 Sb.
Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 200/1994 Sb.
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2VZ424/2016-514204
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 029-046966 ze dne 11/02/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 05/05/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 05/05/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
120
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/05/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
13:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Zástupce zadavatele, členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenovaní zadavatelem a za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
K bodu III.2.1.) Zadavatel v této souvislosti u odborně kvalifikovaných osob požaduje jednoznačnou specifikaci, zda se jedná o zaměstnance uchazeče v prac.-práv. vztahu dle zák.č. 262/2006 Sb. nebo zda se jedná o subdodavatele uchazeče, a to z důvodu předložení dokladů dle § 51 odst. 4 ZVZ a rovněž z důvodu naplnění podmínky zadavatele uvedené v bodě 14.2.1. zadávací dokumentace.
Kompletní zadávací dokumentace je přístupná neomezeně na adrese: https://zakazky.spucr.cz/vz00007082. Je tak umožněn přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu. Zadavatel tedy zadávací dokumentaci nevydává na žádost uchazeče.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vyplněnou tabulku Výkaz činností (příloha č. 3 ZD), včetně termínů plnění dílčích částí. Termíny plnění hlavních celků jsou stanoveny zadavatelem. Více v ZD.
Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo předložil zadavateli ověřenou kopii pojistné smlouvy dle č. XI. odst. 11.12. smlouvy o dílo.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh