Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7402011001269


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husitská 1071/2
Obec:
Teplice
PSČ:
415 02
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 727956865
K rukám:
Lenka Pátková
       
E-mail:
l.patkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.spucr.cz/vz00001548
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
"Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v: část I. - k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves, část II. - k.ú. Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná, část III. - k.ú. Strojetice u Podbořan"
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Ústecký kraj,okres Louny, uvedená k.ú.v obcích Libčeves, Krásný Dvůr a Kryry
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves (část I.), v k.ú. Krásný Dvůr, části k.ú. Kaštice a Chmelištná (část II.), v k.ú. Strojetice u Podbořan (část III.), okres Louny, Ústecký kraj, včetně geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí a vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí. Celková předpokládaná rozloha území řešeného KoPÚ je 3355 ha (část I.-268 ha, část II.-2331 ha, část III. - 756 ha).
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Předpokládaná rozloha území upravovaného KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves je 268 ha. Předpokládaná rozloha území KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná je 2331 ha. Předpokládaná hodnota KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Strojetice u Podbořan je 756 ha. Pro poskytnutí dalších,případně nových služeb využívá zadavatel možnosti uplatnění opčního práva (viz.odst. 2.4. zadávací dokumentace): pro část I.KoPÚ v k.ú.Všechlapy u Libčevsi a části k.ú.Libčeves,opční právo (dle § 99 zákona)stanoveno v předpokládané výši 50 000,-Kč bez DPH;pro část II.KoPÚ v k.ú.Krásný Dvůr a části k.ú.Kaštice a Chmelištná,opční právo stanoveno v předpokl. výši 850 000,-Kč bez DPH;pro část III.KoPÚ v k.ú.Strojetice u Podbořan,opční právo stanoveno v předpokl. výši 150 000,-Kč bez DPH.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
12 750 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Pro poskytnutí dalších,případně nových služeb využívá zadavatel možnosti uplatnění opčního práva (viz.odst. 2.4. zadávací dokumentace): pro část I.KoPÚ v k.ú.Všechlapy u Libčevsi a části k.ú.Libčeves,opční právo (dle § 99 zákona)stanoveno v předpokládané výši 50 000,-Kč bez DPH;pro část II.KoPÚ v k.ú.Krásný Dvůr a části k.ú.Kaštice a Chmelištná,opční právo stanoveno v předpokl. výši 850 000,-Kč bez DPH;pro část III.KoPÚ v k.ú.Strojetice u Podbořan,opční právo stanoveno v předpokl. výši 150 000,-Kč bez DPH.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:   36   nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/04/2015 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/09/2021 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel neposkytuje zálohy.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Fakturace bude probíhat po ucelených částech díla, splatnost faktur je 30 dnů. Veškeré platební podmínky jsou blíže upřesněny v návrhu smlouvy o dílo (článek VII.), který je přílohou zadávací dokumentace.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím poddodavatele v následujícím rozsahu:
dílčí část - 3.1.3. Rozbor současného stavu
dílčí část - 3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
dílčí část - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč k prokázáni splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona předloží výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, živnostenský list pro výkon zeměměřických činností či výpis ze živnost. rejstříku, živnostenský list pro obor projektování pozemkových úprav či výpis ze živnost. rejstříku, doklady o odborné způsobilosti - projektování pozemkových úprav, oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, autorizaci pro zpracování ÚSES, autorizaci k projektování dopravních staveb, autorizaci k projektování staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství (Vodohospodářské stavby). Zadavatel bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1,písm.c)zákona
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč ke splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm.a) zákona předloží - seznam obdobných zakázek realizovaných v posledních 3 letech, včetně osvědčení objednatele, písm. b) seznam techniků
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
dle § 56 odst. 2 písm.a) záklan je doložení minimálně 3 obdobné služby charakteru KoPÚ s rekonstrukcí přídělů nebo JPÚ s rekonstrukcí přídělů v rozsahu minimálně 1000 ha v součtu; b) min.2 oprávnění geodeti,2 oprávnění projektanti pozemkových úprav, min. 1 autorizovaný inženýr v oboru projektování staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství (Vodohospodářské stavby);min. 1 autorizovaný inenýr v oboru dopravní stavby; min.1 autorizovaný inženýr v oboru územní systémy ekologické stability
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2VZ21123/2014-508101
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 215-380900 ze dne 07/11/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 11/02/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
90
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/02/2015 (dd/mm/rrrr)
Čas:
09:15 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Zástupci zadavatele, členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci), za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce (více viz. zadávací dokumentace).

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
1
Název
KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Území řešené komplexní pozemkovou úpravou s rekonstrukcí přídělů má výměru 268 ha.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 000 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
01/04/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení
30/09/2018 (dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
2
Název
KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Krásný Dvůr a části Kaštice a Chmelištná
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Území řešené komplexní pozemkovou úpravou s rekonstrukcí přídělů má výměru 2331 ha.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
8 850 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
01/04/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení
30/09/2021 (dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
3
Název
KoPÚ v k.ú. Strojetice u Podbořan
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Území řešené komplexní pozemkovou úpravou s rekonstrukcí přídělů má výměru 756 ha.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 900 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
01/04/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení
30/09/2019 (dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------