Formulář F02 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Název formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2023-021673
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa 1

 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí - provádí se dle národních pravidel:

I.3) Komunikace

Další informace lze získat
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.4) Druh veřejného zadavatele

I.5) Hlavní předmět činnosti

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název:
Spisové číslo: 2
II.1.2) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 1, 2
II.1.3) Druh zakázky
II.1.4) Stručný popis:
II.1.5) Předpokládaná celková hodnota 2
Hodnota bez DPH:
Měna:
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – celková předpokládaná maximální hodnota za celou dobu trvání rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému)
II.1.6) Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části
nabídky mohou být předkládány pro
 
II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky
 (bez DPH)
Hodnota:
(Uveďte celkovou hodnotu veřejné zakázky. Informace o jednotlivých zakázkách uveďte v oddíle V)
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:
/ Nejvyšší uvažovaná nabídka:
Měna:
(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

II.2) Popis 1

II.2.1) Název: 2
Část zakázky č.: 2
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV: 1
Doplňkový kód CPV: 1, 2

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: 1
Hlavní místo dodání nebo plnění:
II.2.4) Popis zakázky:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
II.2.5) Hodnotící kritéria
 
 
Název:
/ Váha: 1, 2, 20
 
 
 
Název:
/ Váha: 1, 20
 
 
II.2.6) Předpokládaná hodnota 2
Hodnota bez DPH:
Měna:
(v případě rámcových smluv nebo dynamických nákupních systémů – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících:
 
nebo
Doba trvání v dnech:
nebo
Začátek:
(dd.mm.rrrr)
Konec:
(dd.mm.rrrr)
Tuto zakázku lze obnovit
Uveďte popis obnovení:
II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
 (kromě otevřených řízení)
Předpokládaný počet zájemců:
nebo
Předpokládaný minimální počet:
/ Maximální počet: 2
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
II.2.10) Informace o variantách
Budou přijímány varianty
II.2.11) Informace o opcích
Opce
Uveďte popis opcí:
II.2.12) Informace o elektronických katalozích
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie
Identifikujte projekt:
II.2.14) Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
III.1.2) Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií výběru:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 2
III.1.3) Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií výběru:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 2
III.1.5) Informace o vyhrazených zakázkách 2

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce 2

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi
 (pouze pro zakázky na služby)
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.2.2) Podmínky realizace zakázky:
III.2.3) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení
 
 
Odůvodnění:
 
 
 
Odůvodnění:
 
 
 
Odůvodnění:
 
IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
 
 
 
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
 
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:
IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.5) Informace o jednání
(pouze pro jednací řízení)
IV.1.6) Informace o elektronické aukci
Uveďte další informace o elektronické aukci:
IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení 2
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:
(Jedno z následujících: Předběžné oznámení; Oznámení na profilu zadavatele)
IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum:
(dd.mm.rrrr)
 
Místní čas:
(hh:mm)
IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům 4
Datum:
(dd.mm.rrrr)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast: 1, 5
IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do:
(dd.mm.rrrr)
nebo
Doba trvání v měsících:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum:
(dd.mm.rrrr)
 
Místní čas:
(hh:mm)
Místo:
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: 2

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

VI.3) Další informace: 2

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:
VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Země:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: (URL)
Fax.:

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:

22.05.2023
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
4 pokud jsou tyto informace známy
5 tyto informace uveďte, pokud je toto oznámení výzvou k účasti v soutěži
6 pokud jsou tyto informace již známy
20 místo váhy lze zadat význam
21 místo váhy lze zadat význam; pokud je cena jediným kritériem zadání, není nutné váhu uvádět