Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: PD Polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1 v k.ú. Bartošovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace pro stavbu – „Realizace SZ v k.ú. Bartošovice - polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1“, která obsahuje prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení, a to suchou nádrž SN1, hlavní polní cestu C21 a vedlejší polní cestu C54 včetně všech souvisejících propustků, sjezdů a prvků liniové výsadby k těmto polním cestám. Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu budoucích veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zajištění podrobného inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu (dále „GTP“). Zajištění stavebního povolení.

Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
Předmět veřejné zakázky je dělen na 2 části. Pro celý předmět plnění však bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy o dílo na jednotlivá plnění, tj. smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. zpracování GTP a vč. zajištění stavebního povolení a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.
Místo plnění: Nový Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Mgr. Michaela Prášková
e-mail: m.praskova@spucr.cz
tel: +420 727 957 119
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.03.2023 09:00
Datum zahájení: 08.03.2023 16:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: