Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010046411


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun
Obec:
Králův Dvůr
PSČ:
26101
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pobočka Beroun
Tel.:
+420 606668879
K rukám:
Andrea Čápová
       
E-mail:
a.capova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Žebrák, okres Beroun, Středočeský kraj, ČR
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty C3A v délce cca 1161.10m, která se nachází v okrese Beroun, katastrální území Žebrák. Jedná se o realizaci prvku schváleného plánu společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách. Polní cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků vlastníků, k zajištění přístupu pro zemědělské subjekty na přilehlé pozemky a k celkovému zlepšení přístupnosti krajiny.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností VDI PROJEKT, s.r.o., Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Stavba je tvořena stavebním objektem SO 101 Rekonstrukce polní cesty VPC C3A.

Stávající cesta začíná v místě napojení na účelovou živičnou komunikaci, pokračuje severním směrem podél Stroupínského potoka k místu, kde odbočuje cesta vedoucí k parkovišti u hradu Točník (modrá turistická značka), odtud cesta dále stoupá východním směrem okolo vodáren až ke třem rybníkům, kde je trasa ukončena a napojena na již zrekonstruovanou polní cestu C3B.

Rekonstruovaná polní cesta je navržena jako vedlejší polní cesta jednopruhová v kategorii P4.0/30 - šíře vozovky je 3,0m s krajnicí o šíři 0.5m po obou stranách. .Povrch komunikace bude v prvním úseku od km 0,000 do km 0.600 provedený ze živice , dále od km 0.600 do konce úpravy bude proveden povrch cesty z hrubého drceného kameniva, do kterého bude zavibrované výplňové kamenivo (např.lomová výsivka).

Odvodnění bude provedeno příčným a podélným vyspádováním a také příčnými svodnými žlábky do přilehlého terénu a do systému podélných drenáží, které jsou umístěny podél hrany navrhované cesty. Podélné drenáže budou vyústěny do terénu a do stávajících rybníků.

Vzhledem k tomu , že rekonstruovaná polní cesta plně využívá pozemky určené pro její umístění, budou sjezdy z polní cesty na okolní pozemky upraveny po dohodě s majiteli na jejich pozemcích.

Zemní pláň pod komunikací je vytvořena v příčném sklonu 3% a odvodněna mimo těleso komunikace do podélné drenáže.

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy je 45 Mpa.
V případě, že nebude dodržena minimální hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2=45Mpa, bude provedena sanace aktivní zóny komunikace v tl. cca.50cm . Podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu je doporučeno, aby v místě , kde nebude možné dosáhnout požadované hodnoty Edef,2 , byla provedena výměna podloží za vrstvu šterkodrti. (Materiál do výměny podloží bude upřesněn na stavbě za přítomnosti geologa ).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
8 865 115
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
77310000-6
71250000-5
45112000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
24/10/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/01/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/06/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh