Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010045152


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha 3
PSČ:
13000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
KPÚ pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 77900 Olomouc
Tel.:
+420 727957263
K rukám:
Ing. Hana Minářová
       
E-mail:
h.minarova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace plánu společných zařízení v k.ú. Horní Sukolom - I.etapa
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Olomoucký kraj, okres Olomouc, k.ú. Horní Sukolom
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace prvků plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sukolom. Jedná se o výstavbu polních cest C1, C12, C32, C42, zasovacích průlehů ZP2, ZP3, ZP4, svodného příkopu SP2, melioračního odpadu MO1a,b a výsadbu interakčních prvků IP1, 5, 6, 8, 9, 14, 15 v k. ú. Horní Sukolom.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
16 993 415
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
45112000-5
45112700-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/03/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky :
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Výstavba vybraných prvků plánu společných zařízení vychází z ukončené komplexní pozemkové úpravy a realizace stavebních objektů byla dohodnuta na základě schváleného návrhu, a to po projednání se zastupitelstvem obce a se sborem zástupců, kdy byl stanoven plán výstavby s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postupu realizace společných zařízení
(§ 12 odst. 1 zákona č. 139/2012 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech).
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Realizace prvků plánu společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sukolom. Jedná se o výstavbu polních cest C1, C12, C32, C42, zasovacích průlehů ZP2, ZP3, ZP4, svodného příkopu SP2, melioračního odpadu MO1a,b a výsadbu interakčních prvků IP1, 5, 6, 8, 9, 14, 15 v k. ú. Horní Sukolom
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizace vybraných prvků plánu společných zařízení zajistí protipovodňovou ochranu intravilánu obce, zpřístupnění pozemků jednotlivým vlastníkům, zlepší průchodnost krajiny,zajistí odklonění těžké zemědělské techniky mimo zastavěnou část obce a výsadbou interakčních prvků dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
31. 10. 2017
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:
Jedná se zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, kdy nebude vyřešeno zpřístupnění pozemků, nedojde ke zvýšení ekologické stability území. Při prodlení plnění veřejné zakázky (uvedené v návrhu smlouvy o dílo) může dojít k nevyčerpání schválených dotací z PRV a tyto finance již nelze využít.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Podmínky financování a platební podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo a jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, Opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
29/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh