Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010044846


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
T. G. Masaryka 1326
Obec:
Tachov
PSČ:
347 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pobočka Tachov
Tel.:
+420 727956754
K rukám:
Bc. Ivana Haasová
       
E-mail:
i.haasova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Ctiboř u Tachova, okres Tachov, Plzeňský kraj, ČR
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty PC09 a výstavba polní cesty PC12.
PC09 vede od Ctiboře severovýchodním směrem až k silnici III/19844 na níž je napojena. Polní cesta PC 09 je navržena jako dvoupruhová polní cesta kategorie P 6/40. Šířka vozovky je 5,00 m + 2 x 0,5 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá se střechovitým příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce cesty zachováno stávající, je navrženo pročištění příkopu od nánosů a vykácení dřevin v něm rostoucích, svahy budou zatravněny. Na konci cesty jsou příkopy po obou stranách zaústěny do silničního příkopu vedoucího podél silnice III/19844. V rámci stavby je navrženo 8 nových propustků, 5 k celkové rekonstrukci, 7 stávajících bude pročištěno a opraveno a 1 je určen k demolici. Cestu 2x kříží podzemní vedení VTL plynovodu. V místě křížení budou podélně s osou cesty uloženy ŽB silniční panely 3000 x 1500 x 150 mm. Dno příkopu bude zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože. V km 1,08383 kříží cesta podzemní vodovod. Dno příkopu bude v místě křížení zpevněno příkopovými tvárnicemi uloženými do betonového lože.
PC12 vede od Ctiboře jižním směrem k bezejmennému rybníku, se začátkem cesty u PC09. Na konci cesty je navrženo úvraťové obratiště.
Polní cesta PC 12 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3/30. Šířka vozovky je 3,00 m. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je navržen z kaleného štěrku. Odvodnění části cesty je řešeno příčným sklonem do pravostranného příkopu, profil koryta bude v délce 3,75 m opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do betonového lože tl. 0,15 m. Zbylá část cesty bude odvodněna příčným sklonem volně do okolního terénu. Pro odvodnění pláně je v tomto úseku navržena podélná drenáž. Vyústění drenáže bude opevněno betonovým čelem. Součástí výstavby jsou 2 stávající propustky, u kterých je navržena celková rekonstrukce vtokového čela a pročištění. V trase cesty je navrženo celkem 7 hospodářských sjezdů a 2 výhybny.
Součástí výstavby je pokácení, výsadba a přesazení doprovodné zeleně.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
19 759 119
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
77310000-6
71250000-5
45112000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/06/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova 2014 - 2020.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
24/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh