Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010043993


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Haltravská 438
Obec:
Domažlice
PSČ:
34401
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pobočka Domažlice
Tel.:
+420 725002563
K rukám:
Ing. Marek Gebauer
       
E-mail:
m.gebauer@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesty N4, S3 a část S1 v k.ú. Buková u Semněvic
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Buková u Semněvic, okres Domažlice, Plzeňský kraj
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Vedlejší polní cesta N4 (SO 101) je napojena na stávající zpevněnou kamenivem polní cestu S1. Jedná se o nově navrženou vedlejší polní cestu P4,0/30, jednopruhovou, s jednostrannou doprovodnou zelení. Kryt vozovky vedlejší polní cesty je z asfaltobetonu, odvodnění je zajištěno jednostranným cestním příkopem. Celková délka je cca 224 m. V trase komunikace se nachází dotčená zařízení: meliorace a vedení VN.
Polní cesta S3 (SO 102): Jedná se o rekonstrukci vedlejší polní cesty P4,0/30, jednopruhovou, s jednostrannou doprovodnou zelení. Kryt vozovky vedlejší polní cesty je z asfaltobetonu, odvodnění je zajištěno jednostranným cestním příkopem. Celková délka je cca 975 m. V trase komunikace se nachází dotčená zařízení: meliorace a vedení VN. V rámci realizace stavby bude nutno vybudovat 1 výhybnu a hospodářský sjezdy na sousední zemědělské pozemky.
Část polní cesty S1 (SO 103): Jedná se o rekonstrukci části hlavní polní cesty P4,5/30 v délce k napojení na vedlejší polní cestu N4, jednopruhovou, s jednostrannou doprovodnou zelení. Celková délka této polní cesty je cca 190 m. Začátek úseku HPC S1 navazuje na silnici III. třídy č. 20316 v intravilánu Obce Buková. Kryt vozovky části hlavní polní cesty je z asfaltobetonu, odvodnění je zajištěno jednostranným cestním příkopem. Celková délka všech polních cest je cca 1389 m.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
16 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
45112700-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
05/06/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy; platba proběhne jednorázově na základě dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu po řádném protokolárním předání díla, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://suip.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh