Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010043821


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
B. Němcové 231
Obec:
Pardubice
PSČ:
53002
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Boženy Němcové 231, Pardubice
Tel.:
+420 727966748
K rukám:
Lenka Špalková
       
E-mail:
l.spalkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesta C1 a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojenec
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Pardubický kraj, okres Pardubice, k.ú. Chvojenec
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Cesta C1 s asfaltobetonovým povrchem a šířkou jízdního pruhu 3,5 m je dlouhá 1252,1 m. Na cestě budou 2 pravostranné výhybny, 3 levostranné sjezdy s propustkem, 2 levostranné a 3 pravostranné sjezdy bez propustku. K hlavní cestě bude realizován levostranný příkop o délce 591 m Levostranná drenáž o délce 300m a pravostranná drenáž o délce 268 m. Zaústění podélného odvodnění je do místních vodotečí a zasakovací jímky.

Cesta C3 s asfaltobetonovým povrchem a šířkou jízdního pruhu 3,5 m je dlouhá 435,4 m. Na cestě bude 1 levostranná výhybna, 1 levostranné a 5 pravostranné sjezdy bez propustku. K hlavní cestě bude realizována levostranná drenáž o délce 404 m.

Biocentrum LBC3 navazuje na cestu C1. Jeho rozloha je 2,2800 ha. Veškeré výsadby budou tvořeny autochonními dřevinami, které jsou vybrány na základě ekologických požadavků. (výsadba 7 117 okrasných stromů, 32 ovocných stromů, 218 okrasných keřů).


(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
9 100 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71315300-2
77315000-1
45112710-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/03/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/06/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky :
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení navržených v komplexní pozemkové úpravě. Realizace předmětného opatření vychází ze schváleného plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvojenec. Jiná vhodná alternativa není možná, vyjma ponechání stávajícího nevyhovujícího stavu. Zadavatel nedisponuje potřebnou technikou a ani dostatečným počtem odborných pracovníků pro zajištění cíle vlastními prostředky. Z tohoto důvodu je nutné formou zadávacího řízení zajistit dodavatele stavebních a zahradnických prací.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace polních cest C1 a C3 s asfaltobetonovým povrchem a šířkou jízdního pruhu 3,5 m a biocentra LBC3 o rozloze 2,2800 ha.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací uvedených opatření dojde k naplnění potřeb plánu společných zařízení schváleného v rámci KoPÚ v k.ú. Chvojenec. Nové cesty C1 a C3 budou zabezpečovat přístup k zemědělským pozemkům a navazujícím polním cestám. Biotechnická opatření zvýší ekologickou stabilitu krajiny včetně funkce protierozní, vodohospodářské a krajinotvorné.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
06/2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Dílo bude hrazeno prostřednictvím Programu rozvoje venkova z prostředků Evropské unie a z účelových prostředků Státního rozpočtu ČR. Podmínky financování a platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, Opatření 4., podopatření 4.3, Operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh