Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010043380


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Bělská 151
Obec:
Mladá Boleslav
PSČ:
293 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 725949941
K rukám:
Hana Bendová
       
E-mail:
h.bendova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesta HPCn2 v k.ú. Zamachy
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Zamachy
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy na pozemku č. 729 dle KN. Počátek staničení trasy je v místě napojení na polní cestu HPCr1, konec cesty je v km 0,57646 na hranici katastrálního území Zamachy/Kadlín, kde se napojuje na stávající polní cestu. Délka polní cesty je 568 m.Polní cesta je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30. Vozovka HPCn2 je navržena zpevněná, netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5% se zpevněnými štěrkovými krajnicemi šíře 0,5 m. Odvodnění je provedeno volně do okolního terénu. Vzhledem k přehlednosti úseku a možnosti využít k vyhnutí 5 sjezdů, nejsou výhybny navrhovány. Kryt vozovky je navržen z asfaltobetonu. Kácení ani odstranění porostu se nepředpokládá. Po levé i pravé straně bude provedena výsadba 54 kusů stromů(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 394 066
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
77310000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
11/09/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Realizace polní cesty s doprovodnou zelení na základě plánu společných zařízení dokončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zamachy. Zadavatel má zákonnou povinnost k provádění realizací schválených plánů společných zařízení, které jsou součástí pozemkových úprav. Realizací této veřejné zakázky bude tato povinnost splněna. Realizací stavby polní cesty dojde ke zpřístupnění nově navržených zemědělských pozemků a současně s navrženou zelení vytvoří protierozní a krajinotvorný prvek.
b) popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce s názvem Polní cesta HPCn2 v k.ú. Zamachy je výstavba polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy na pozemku č. 729 dle KN v rámci realizace společných zařízení po provedené komplexní pozemkové úpravě. Polní cesta HPCn2 slouží ke zpřístupnění okolních pozemků a současně plní funkci protierozní a krajinotvornou. Počátek staničení trasy je v místě napojení na polní cestu HPCr1, konec cesty je v km 0,57646 na hranici katastrálního území Zamachy/Kadlín, kde se napojuje na stávající polní cestu. Délka polní cesty je 568 m.Polní cesta je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30. Vozovka HPCn2 je navržena zpevněná, netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5% se zpevněnými štěrkovými krajnicemi šíře 0,5 m. Odvodnění je provedeno volně do okolního terénu. Vzhledem k přehlednosti úseku a možnosti využít k vyhnutí 5 sjezdů, nejsou výhybny navrhovány. Kryt vozovky je navržen z asfaltobetonu. Kácení ani odstranění porostu se nepředpokládá. Po levé i pravé straně bude provedena výsadba 54 kusů stromů.
c)popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: Předmětem veřejné zakázky je výstavba polní cesty s doprovodnou zelení na základě plánu společných zařízení dokončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zamachy. Polní cesta se napojí na ji.ž realizovanou polní cestu HPCr1 a stávající polní cestu v k.ú. Kadlín. Cílem je zpřístupnění zemědělských pozemků vzešlých z pozemkové úpravy a propojení silnic v katastru tak, aby zemědělská doprava neprojížděla obcí, umožnění použití moderních zemědělských strojů, vytvoření krajinotvorného prvku, snížení nákladů na pohonné hmoty, rozvoj agroturistiky a snížení prašnosti v krajině.
d)předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 15.9.2017ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, Opatření 4, Podopatření 4.3., Operace 4.3.1. Pozemkové úpravy.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh