Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010043028


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovská 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 602640779
K rukám:
Bc. Veronika Vítková
       
E-mail:
v.vitkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesta HC 13 Vlčice mezi obcemi Vlčice a Čermná
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Královéhradecký kraj, okres Trutnov, k.ú. Vlčice u Trutnova, k.ú. Čermná v Krkonoších
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je realizace polní cesty HC 13 Vlčice dle schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Vlčice u Trutnova a navazujících katastrálních území. Polní cesty HC 13 Vlčice, která vychází z obce Vlčice, pokračuje západním směrem mezi bloky orné půdy, přechází hranici k.ú. Vlčice u Trutnova a dále pokračuje v k.ú. Čermná v Krkonoších, kde končí na hranici KoPÚ. Na konci úseku se polní cesta napojuje na stávající účelovou komunikaci obce Čermná.
Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, propustky převádějící vodoteče, propustky pod sjezdy, výhybny a výsadba doprovodné zeleně.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
27 130 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233123-7
 
Další předměty
77310000-6
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/09/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Obce požadovali vybudování výše uvedené polní cesty jako svoji prioritu po dokončených pozemkových úpravách.

2.Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je stavba polní cesty HC13 Vlčice dle schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Vlčice u Trutnova a navazujících katastrálních územích. Polní cesta HC13 vychází z obce Vlčice, pokračuje západním směrem mezi bloky orné půdy, přechází hranici k.ú. Vlčice u Trutnova a dále pokračuje v k.ú. Čermná v Krkonoších, kde končí na hranici KoPÚ. Na konci úseku se polní cesta napojuje na stávající účelovou komunikaci obce Čermná. Celková délka komunikace je 3,264 km. Vozovka je navržena z asfaltobetonu. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, propustky převádějící vodoteče, propustky pod sjezdy, výhybny a výsadba doprovodné zeleně.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Účelem je propojení obcí Vlčice a Čermná, zpřístupnění navazujících zemědělských pozemků a odklonění zemědělské dopravy od středu obce Vlčice. Na polní cestu HC13 je navržena navazující polní cesta HC15A. Obě cesty byly navrženy pro odklon zemědělské dopravy mimo centrum obce. Realizací polní cesty HC13 se zkvalitní zemědělská doprava a zpřístupní pozemky po pozemkových úpravách. Projekt je zpracován v souladu s plánem společných zařízení dle schválených KoPÚ Vlčice u Trutnova a navazujících částech katastrálních území.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 30.09.2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude rozdělena na jednotlivé stavební objekty z důvodu rozdělení financování z PRV a VPS (nezpůsobilé výdaje - SO 101 - úsek zastavené části obce) a rozdělení financí pro převod dvěma obcím. V případě prodloužení trvání stavby bude plnění rozděleno na části za každý kalendářní rok. Přesná specifikace platebních podmínek bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (která bude součástí zadávací dokumentace) a je v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova v ČR na období 2014-2020.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, operace 4.3.1. Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financisprava.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://ww.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh