Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010042838


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovská 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 602640779
K rukám:
Bc. Veronika Vítková
       
E-mail:
v.vitkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace Poldrů Nad Zahradami vč. polní cesty Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, k.ú. Sendražice u Smiřic
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace staveb poldrů a polních cest navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sendražice, dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem realizace stavby jsou stavební objekty:
SO 01 - Záhumenní cesta
SO 02 - Lesní cesta
SO 03 - Poldr č. 1 Nad Obcí
SO 04 - Poldr č. 2 V Dolinách
SO 05 - Zatravněný průleh
SO 07 - Výsadba
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 560 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45240000-1
 
Další předměty
45233123-7
77310000-6
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Obec Sendražice požaduje vybudování výše uvedených vodohospodářských a dopravních opatření, jako svou prioritu po dokončených pozemkových úpravách. V této lokalitě opakovaně dochází při velkém úhrnu přívalových srážkových vod k zátopě intravilánu obce a smyvu ornice ze severních svahů nad intravilánem obce. Proto byla v rámci KoPÚ navržena ochrana obce realizací dvou, na sebe navazujících, poldrů, a to Poldru Nad Zahradami a Poldr V Dolinách, spojených zatravněnou zasakovací údolnicí.

2. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace staveb poldrů a polních cest navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sendražice u Smiřic, dle zákona č. 139/2002 Sb.
Jedná se o realizaci stavby s názvem: R 168 - Poldry Nad Zahradami vč. polních cest Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic.
Předmětem realizace stavby jsou tyto stavební objekty:
SO 01 - Záhumenní cesta (P 4,5/30, šířka 4,0 + 2 x 0,25 krajnice, délka cesty 548/4 m, povrch asfaltobeton)
SO 02 - Lesní cesta (P 4,0/ 30, šířka 4,0 m bez krajnice, délka cesty 593,8 m, povrch - mechanicky zpevněné kamenivo),
SO 03 - Poldr č. 1 Nad Obcí (zachycení povodňové vlny Q5, délka koruny hráze 90,4 m, výška hráze 1,95 m),
SO 04 - Poldr č. 2 V Dolinách (zachycení povodňové vlny Q100, délka koruny hráze 178,1 m, výška hráze 2,37 m, terénní úpravy),
SO 05 - Zatravněný průleh (délka průlehu 323,1 m, šířka 4,8 - 6,9 m, hloubka 0,4 - 0,8 m, zatravnění, 2 přejezdy šíře 10,0 m pro zemědělskou dopravu z kamenné rovnaniny)
SO 07 - Výsadby (výsadba 35 ks stromů, 79 ks keřů)

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Cílem je zrealizovat dva na sebe navazující poldry, spojené zasakovacím travnatým průlehem v údolnici, které budou sloužit k zadržování vody v krajině, zpomalení a regulování odtoku povrchových vod z území nad zastavěnou částí obce Sendražice, zvýšení ekologické stability, snížení eroze půdy a posílení environmentální a estetické funkce krajiny. Součástí stavby je dále realizace Záhumenní cesty s povrchem z asfaltobetonu a Lesní cesty s povrchem z mechanicky hutněného kameniva, jež vede částí korunou hráze poldu č. 1 Nad Zahradami v k.ú. Sendražice u Smiřic. Součástí je i výsadba zeleně a zatravnění.
Realizace stavby dvou poldrů a přístupových cest bude probíhat na základě pravomocného stavebního povolení - jak vodohospodářského, tak i dopravního.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
31.10.2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada plnění bude provedena jednorázově po dokončení realizovaných staveb zhotovitelem díla. Přesná specifikace platebních podmínek bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (která bude součástí zadávací dokumentace) a je v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova v ČR na období 2014 - 2020.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financisprava.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
21/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh