Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010040617


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha
PSČ:
13000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
KPÚ pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:
+420 727957263
K rukám:
Ing. Hana Minářová
       
E-mail:
h.minarova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace společných zařízení v k.ú. Medlov - I. etapa
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Olomoucký kraj, katastrální území Medlov
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní polní cesta HC1a s IP3,7 a 8 – Cesta v návrhové kategorii P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 1344m. K odvodnění pláně je navržen trativod DN100. V trase cesty budou realizovány propustky a výhybna. Součásti realizace je výsadba interakčních prvků IP3, 7 a 8 podél polní cesty
Hlavní polní cesta HC3a - Cesta v návrhové kategorii P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 445m navazuje na polní cestu HC1a. K odvodnění pláně je navržen trativod DN100. V trase cesty budou realizovány propustky a výhybna.
Hlavní polní cesta HC4b s IP16 - Cesta v návrhové kategorii P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 857m navazuje na HC4a a HC4c. Současně v přímé trase propojuje silnici III/44414 a III/44412. K odvodnění pláně je navržen trativod DN100. V trase cesty budou realizovány propustky a výhybna. Součásti realizace je výsadba interakčního prvku IP16 podél polní cesty.
Vedlejší polní cesta VC2 - Cesta v návrhové kategorii P5,0/30, s asfaltovým povrchem v délce 536m. K odvodnění pláně je navržen trativod DN100. V trase cesty bude realizován propustek a výhybna.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
24 524 100
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
45112700-2
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
18/07/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky :
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení navržených v komplexní pozemkové úpravě. Vybudováním polních cest a vegetačních úprav - prvků ÚSES dojde ke zlepšení schopnosti zadržet povrchové vody v krajině a zlepší se přístup k zemědělským pozemkům.

b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace hlavních polních cest HC1a, HC3a, HC4b a vedlejší polní cesty VC2, včetně výsadby doprovodné liniové zeleně interakčních prvků IP 3, 7, 8 a IP16 a 3-leté následné péče.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací uvedených opatření dojde ke zlepšení zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků, výsadbou zeleně se zvýší ekologická stabilita území a sníží odnos ornice.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
10/2017 (stavební práce)
10/2019 (pěstební péče)

e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:
Jedná se zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, kdy nebude vyřešeno zpřístupnění pozemků, nedojde ke zvýšení ekologické stability území.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Podmínky financování a platební podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh