Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010040163


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha
PSČ:
130 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:
+420 606641183
K rukám:
Zdeněk Větrovec
       
E-mail:
z.vetrovec@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce polní cesty HPC 6 v k.ú. Pesvice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Okres Chomutov, obec Pesvice, k.ú. Pesvice
Kód NUTS CZ042 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty u obce Pesvice, zajištění její plné funkčnosti, v návaznosti na to zpřístupnění pozemků vlastníků, napojení silnice a místní komunikace.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
11 646 501
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71315300-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
11/07/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/09/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti VZ dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.
a) popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny: Cílem realizace zakázky je zpřístupnění pozemků vlastníkům a uživatelům, rozšíření sítě polních cest, obnovení průchodnosti krajiny, možnost využití obnovené cesty jako turistické trasy, snížení eroze zemědělské půdy.
b) popis předmětu VZ: Předmětem zakázky je rekonstrukce polní cesty u obce Pesvice o celkové délce 1 483,86 m. Cesta je navržena dle ČSN 73 6109 jako hlavní polní cesta (HPC) jednopruhová v šíři P4,5/30, tzn., že základní šířka jízdního pruhu 3,50 m, v obloucích je rozšířena dle potřeby (ověřena průjezdnost návrhového vozidla na základě vlečných křivek – traktor s vlekem). Jízdní pruh je oboustranně lemován nezpevněnými, štěrkovými krajnicemi šíře 0,50 m.
c) popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: Výstavba polní cesty byla vymezena ve schváleném plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy. Realizací rekonstrukce této cesty bude plánovaný cíl této veřejné zakázky zcela naplněn.
d) předpokládaný termín splnění VZ: 30.11.2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Objednatel uhradí zhotoviteli cenu jednorázově po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Splatnost faktury bude 30 dní.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://suip.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh