Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010040413


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
B. Němcové 231
Obec:
Pardubice
PSČ:
53002
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Boženy Němcové 231, Pardubice
Tel.:
+420 727966748
K rukám:
Lenka Špalková
       
E-mail:
l.spalkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace společných zařízení v k.ú Tatenice a Lubník
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Tatenice, k.ú. Lubník, okres Ústí nad orlicí, kraj Pardubický
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách:
- polní cesty H IV v k.ú. Lubník s asfaltobetonovým povrchem, délce cca 294 m a výsadbou (26 ks dřevin)
- polní cesty HC3 v k.ú. Tatenice (pokračování H IV) s asfaltobetonovým povrchem, délce cca 486 m a výsadbou (130 ks dřevin)
- polní cesty HC4 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 193,41 m
- polní cesty HC5 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem a část z betonových silničních panelů o celkové délce cca 842,39 m
- polní cesty VC24 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 1064,41 m a IP5 (748 ks dřevin)
- zasakovacího průlehu P1 o délce 559 m
- interakčního prvku IP6 (681 ks dřevin)
- interakčního prvku IP7 (1585 ks dřevin)
- interakčního prvku IP8 (738 ks dřevin)


(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71315300-2
45112710-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Zakázka je vypisována na základě potřeby obce Tatenice realizovat společná zařízení po dokončených pozemkových úpravách. Realizací dojde ke zpřístupnění pozemků, odklonění zemědělské techniky mimo obytnou zástavbu a realizací zasakovacího průlehu ke snížení erozního ohrožení půdy. Výsadbou interakčních prvků dojde ke zvýšení ekologické stability v území. V k.ú. Tatenice je předpoklad, že touto realizací dojde k naplnění potřeb daného území.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách:
- polní cesty H IV v k.ú. Lubník s asfaltobetonovým povrchem, délce cca 294 m a výsadbou (26 ks dřevin)
- polní cesty HC3 v k.ú. Tatenice (pokračování H IV) s asfaltobetonovým povrchem, délce cca 486 m a výsadbou (130 ks dřevin)
- polní cesty HC4 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 193,41 m
- polní cesty HC5 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem a část z betonových silničních panelů o celkové délce cca 842,39 m
- polní cesty VC24 v k.ú. Tatenice s asfaltobetonovým povrchem o délce 1064,41 m a IP5 (748 ks dřevin)
- zasakovacího průlehu P1 o délce 559 m
- interakčního prvku IP6 (681 ks dřevin)
- interakčního prvku IP7 (1585 ks dřevin)
- interakčního prvku IP8 (738 ks dřevin)
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizace předmětného opatření vychází ze schváleného plánu společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách. Jiná vhodná alternativa není možná, vyjma ponechání stávajícího nevyhovujícího stavu. zadavatel nedisponuje potřebnou technikou a ani dostatečným počtem odborných pracovníků pro zajištění cíle vlastními prostředky. Z tohoto důvodu je nutné formou zadávacího řízení zajistit dodavatele stavebních prací
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
11/2017
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek
Zadavatel bude postupovat tak, aby rizika související se zadávacím řízením minimalizoval srozumitelnou zadávací dokumentací, smlouvou o dílo a stanovenými kvalifikačními předpoklady.
Realizace předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami, které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla. Rizikem při plnění zakázky může být nesplnění termínu požadovaného v pravidlech Programu rozvoje venkova.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Dílčí fakturace po dokončených částech díla. Předpoklad max. 2 dílčí a jedna konečná faktura. Na financování se bude podílet na základě smlouvy o sdružení zadavatelů rovněž obec Tatenice, a to objektů, které jsou mimo obvod pozemkové úpravy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/cs/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh