Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010039320


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovská 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 602640779
K rukám:
Bc. Veronika Vítková
       
E-mail:
v.vitkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace polních cest HC 6 v k.ú. Hřibojedy a HC 2 v k.ú. Dubenec
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Královéhradecký kraj, okres Trutnov, k.ú. Hřibojedy, k.ú. Dubenec
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou polních cest navržených dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
Polní cesta HC 6 v k.ú. Hřibojedy a polní cesta HC 2 v k.ú. Dubenec na sebe navazují a technickými parametry jsou navrženy jako jeden celek. Kategorie P4,5/30, kryt vozovky je z asfaltobetonu, šířka vozovky 3,5 m, celková délka 2,121 km (0,696 km a 1,425 km). Odvodnění vozovky je řešeno příčným sklonem vozovky. Odvodnění pláně je do podélných odvodňovacích příkopů. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, propustky, výhybny, výsadba doprovodné zeleně a dopravní značení.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
14 320 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233123-7
 
Další předměty
77310000-6
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Obce požadovali vybudování výše uvedených polních cest jako svoji prioritu po dokončených pozemkových úpravách.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou polních cest navržených dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav.
Polní cesta HC 6 v k.ú. Hřibojedy a polní cesta HC 2 v k.ú. Dubenec na sebe navazují a technickými parametry jsou navrženy jako jeden celek. Kategorie P4,5/30, kryt vozovky je z asfaltobetonu, šířka vozovky 3,5 m, celková délka 2,121 km (0,696 km a 1,425 km). Odvodnění vozovky je řešeno příčným sklonem vozovky. Odvodnění pláně je do podélných odvodňovacích příkopů. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, propustky, výhybny, výsadba doprovodné zeleně a dopravní značení.
Stavba se nachází v území s častým výskytem přívalových dešťů, které mohou negativně ovlivnit podmínky realizace. Polní cesta HC 6 je situována pod hrází stávajícího rybníka, je proto nutné dodržovat podmínky provádění s ohledem na stávající konstrukci hráze. V průběhu výstavby je nutno zajistit zemědělcům přístup na okolní pozemky. U projektu je nutné zajistit publicitu dle Pravidel PRV. Stavba se zčásti nachází na pozemcích Povodí Labe a je nutno zajistit vypracování geometrických plánů pro vklad služebnosti do KN. Před realizací je nutno zajistit kontrolu stávající polní cesty HC 1, která bude sloužit jako příjezdová komunikace ke stavbě a je dosud v záruce. Po dokončení stavby bude provedena následná kontrola stavu komunikace.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Účelem je propojení obce Hřibojedy a obce Dubenec a odklonění zemědělské dopravy od středu obcí. Polní cesta HC 6 navazuje na již realizovanou HC 1 v Hřibojedech a dále pokračuje do k.ú. Dubenec jako HC 2. Zkvalitní se zemědělská doprava a zpřístupní pozemky po pozemkových úpravách. Stavba bude provedena podle schválené stavební dokumentace a za podmínek uvedených ve stavebním povolení.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 30.09.2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada plnění bude provedena po jednotlivých stavbách, vždy jednorázově za celou stavbu. V případě prodloužení trvání stavby bude plnění rozděleno na části za každý kalendářní rok. Přesná specifikace platebních podmínek bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (která bude součástí zadávací dokumentace) a je v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova v ČR na období 2014-2020.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/cs/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh