Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010037798


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Poděbradova 909
Obec:
Chrudim
PSČ:
53701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Poděbradova 909, Chrudim
Tel.:
+420 602384142
K rukám:
Ing. Bohuslava Vašková
       
E-mail:
b.vaskova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesta HPC 5 Bousov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Bousov, okres Chrudim, kraj Pardubický
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace hlavní polní cesty HPC 5 v katastrálním území Bousov o celkové délce 1343 m, s povrchem z asfaltobetonu, o šířce 4 m + 2x 0,5 krajnice. V rámci realizace budou vybudovány sjezdy na přilehlé pozemky, výhybny, příkopy, bude provedena výsadba doprovodné zeleně a potřebné geodetické práce.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233123-7
 
Další předměty
71250000-5
77310000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Realizací polní cesty HPC 5 v k.ú. Bousov se ve veřejném zájmu zabezpečí přístupnost a využití pozemků. Vytvoří se podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace hlavní polní cesty HPC 5 v katastrálním území Bousov o celkové délce 1343 m, o šířce 4 m + 2x 0,5 m krajnice, s povrchem z asfaltobetonu, s příkopy, výhybnami a sjezdy na přilehlé pozemky. Předmětem realizace bude dále výsadba doprovodné zeleně a potřebné geodetické práce.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizace předmětného opatření vychází ze schváleného plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy Bousov. Jiná vhodná alternativa není možná, vyjma ponechání stávajícího nevyhovujícího stavu. Zadavatel nedisponuje potřebnou technikou ani dostatečným počtem odborných pracovníků pro zajištění cíle vlastními prostředky. Z tohoto důvodu je nutné formou zadávacího řízení zajistit dodavatele stavebních prací.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
06/2017
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:
Realizace předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami nebo nedostupností finančních prostředků (zadavatel je organizační složkou státu), které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, operace 4.3.1. Pozemkové úpravy.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/cs/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh