Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011039676


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
U Nisy 745/6a
Obec:
Liberec
PSČ:
460 07
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Tel.:
+420 727956786
K rukám:
Věra Hejtmánková
       
E-mail:
v.hejtmankova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zpracování návrhu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Pertoltice a k.ú. Horní Pertoltice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Česká republika, Liberecký kraj, Obec Pertoltice, k.ú. Dolní Pertoltice a k.ú. Horní Pertoltice
Kód NUTS
CZ051
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmět VZ - zpracování dvou návrhů KoPÚ, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastr. operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení nových pozemků, dle zapsané DKM. Jedná se o KoPÚ v k.ú. Dolní Pertoltice a k.ú. Horní Pertoltice. Obvod upravovaného území v k.ú. Horní Pertoltice 269 ha a k.ú. Dolní Pertoltice 387 ha. Účel VZ- obnova katastr. operátu, vytvoření DKM, zajištění přístupu k pozemkům jednotl. vlastníků, uspořádání vlast. práv a vztahů k nemovitostem, realizace protierozních opatření , vytvoření stabilních podmínek pro hospodaření zemědělských subjektů v daném území.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 500 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
08/07/2016 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4500000,- Kč včetně opčního práva ve výši 300000,- Kč.
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a o rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny včetně vyřešení erozních problémů a realizace protierozních opatření.
b) Popis předmětu zakázky:
Předmětem VZ bude území mimo intravilán obce Pertoltice. Předpokládaná plocha obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Horní Pertoltice činí cca 269 ha a pro k.ú. Horní Pertoltice 387 ha, z toho je předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Horní Pertoltice 258 ha a v k.ú. Dolní Pertoltice 384 ha. KoPÚ v k.ú. Horní Pertoltice navazuje na rozpracované KoPÚ v k.ú. Háj u Habartic.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
V rámci výběrového řízení bude vybrán dodavatel, který provede odborné zpracování návrhů pozemkových úprav včetně vytvoření DKM a vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, to vše v souladu s platnými předpisy.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
30.09.2020
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh