Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010044985


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KRajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Benešova 97
Obec:
Kutná Hora
PSČ:
28401
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pobočka Kutná Hora
Tel.:
+420 725949801
K rukám:
Veronika Burýšková
       
E-mail:
v.buryskova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesta HPC1 Chlístovice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
okres Kutná Hora, obec Chlístovice, k.ú. Chlístovice
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Záměrem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty HPC1 v k.ú. Chlístovice. Celková délka polní cesty je 1,177 km, šířka vozovky 3,0-4,0 m + 2x0,5m zpevněné krajnice. Povrch vozovky je asfaltobeton ACO 11. Rekonstrukce bude provedena v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, zak. číslo 061 30/13.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
9 900 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
77310000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
31/03/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
15/11/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Rekonstrukce polní cesty HPC1 byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav vv k.ú. Chlístovice. Realizace polní cesty je navržena z důvodu zpřístupnění přilehlých pozemků pro zemědělskou techniku a celkového funkčního propojení krajiny. Polní cesty rozčlení rozsáhlé intenzivně zemědělsky využívané plochy, čímž budou výrazně omezovat erozní účinky vody.
b) popis předmětu veřejné zakázky,
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty HPC1.
Technické podrobnosti a související stavební úpravy a prvky jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
Realizace předmětných opatření vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v Chlístovice a je v souladu s prioritami postupu realizací SZ navrženými schválenými sborem zástupců KoPÚ a zastupitelstvem obce.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,
Realizace stavebních prací včetně výsadby doprovodné zeleně v předpokládaném termínu 31.3.2017 - 15.11.2017 .
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.
Nejsou očekávaná žádná rizika

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Přesná specifikace platebních podmínek je uvedena v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014 -2020, Opatření 4, Podopatření 4.3., Operace 4.3.1. Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh