Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací - opravný formulář
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601020037354
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601010037354] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Blanická 383/1, Olomouc
Obec:
Olomouc
PSČ:
779 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Tel.:
+420 727957256
K rukám:
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
       
E-mail:
olomoucky.kraj@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Rakov, k.ú. Rakov u Hranic, obec Horní Nětčice, k.ú.Horní Nětčice
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace společných zařízení podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakov u Hranic a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Nětčice. Jedná se o realizaci hlavní polní cesty C2 s liniovou zelení IP26 a vodohospodářské a krajinářské opatření IP28 – zalesnění erozně ohrožené údolnice včetně revitalizace meliorace, vytvoření tůní a vybudování záchytného poldru (část komunikace C2 tvoří jeho hráz), opatření IP 25 představuje nově vybudované koryto odvádějící vodu z IP28 včetně zaústění do stávajícího vodního toku. Součástí předmětu plnění je následná péče o vysazenou zeleň.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:
SO 01 - Polní cesta C2 v k.ú. Rakov u Hranic
SO 02 - Vodohospodářské opatření IP28 v k.ú. Rakov u Hranic
SO 03 - Vodohospodářské opatření IP25 v k.ú. Horní Nětčice
SO 05 - Interakční prvek IP26 v k.ú. Horní Nětčice
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
18 980 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
45112700-2
77310000-6
45247230-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
01/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
19/09/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/05/2018 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky :

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
Výstavba společných zařízení vychází z ukončených komplexních pozemkových úprav a realizace stavebních objektů byla dohodnuta na základě schválených návrhů, a to po projednání se zastupitelstvy příslušných obcí a se sbory zástupců, kdy byl stanoven plán výstavby s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postupu realizace společných zařízení (§ 12 odst. 1 zákona č. 139/2012 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech).

b) popis předmětu veřejné zakázky,
Realizace hlavní polní cesty C2 s liniovou zelení IP26 a vodohospodářské a krajinářské opatření IP28 – zalesnění erozně ohrožené údolnice včetně revitalizace meliorace, vytvoření tůní a vybudování záchytného poldru (část komunikace C2 tvoří jeho hráz), opatření IP 25 představuje nově vybudované koryto odvádějící vodu z IP28 včetně zaústění do stávajícího vodního toku. Součástí předmětu plnění je následná péče o vysazenou zeleň.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:
SO 01 - Polní cesta C2 v k.ú. Rakov u Hranic
SO 02 - Vodohospodářské opatření IP28 v k.ú. Rakov u Hranic
SO 03 - Vodohospodářské opatření IP25 v k.ú. Horní Nětčice
SO 05 - Interakční prvek IP26 v k.ú. Horní Nětčice

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
Realizací prvků společných zařízení dojde v první řadě k ochraně intravilánu obce před účinky přívalových vod, dále dojde k zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků a současně protierozní a protipovodňová opatření sníží negativní vliv vodní eroze daného území a zajistí bezpečné odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,
realizace stavebních prací do 30. 6. 2017
výsadba zeleně do 30. 6. 2017
následná péče o vysazenou zeleň do 31. 5. 2018

e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.
Při realizaci veřejné zakázky mohou vzniknout rizika prodlení plnění veřejné zakázky vzhledem k možným nepředvídatelným nepříznivým klimatickým podmínkám v oblasti výstavby, které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla. Bez provedení realizace nebude splněn plánovaný cíl veřejné zakázky - nedojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělských pozemků, nedojde k ochraně obce před přívalovými srážkami.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
PRV 2014 - 2020, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
28/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh