Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011037367


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Rudolfovská 493/80
Obec:
České Budějovice
PSČ:
370 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:
+420 601584088
K rukám:
Ing. Lucie Talířová
       
E-mail:
l.talirova@spucr.cz
Fax:
+420 729922139
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace PSZ v k.ú. Malčice - Osek
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Malčice - Osek, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský
Kód NUTS CZ031 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace části společných zařízení, a to polní cesty C14, C24 a C28 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malčice-Osek.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
24 380 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
77211400-6
77211600-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
15/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/04/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
01/10/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Podrobné platební podmínky budou uvedeny v příloze zadávací dokumentace, tj. v návrhu smlouvy o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Fondy EU - Program rozvoje venkova 2014 - 2020, Opatření 4., Podopatření 4.3., Operace 4.3.1. Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem této etapy realizace společných zařízení je zajistit přístupnost zemědělských pozemků pro jejich vlastníky v dotčeném území. Stavba bude mít pozitivní vliv na stávající využití území, dojde k celkovému zvýšení komfortu obsluhy okolních pozemků a ke zlepšení napojení na vedlejší polní cesty v lokalitě.

b) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace části společných zařízení, a to polní cesty C14, C24 a C28 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malčice-Osek.
V projektové dokumentaci je uvedeno následující členění stavebních objektů: SO 101 Polní cesta C14; SO 102 Polní cesta C24; SO 103 Polní cesta C28; SO 801 Kácení dřevin; SO 802 Návrh výsadby.
Rozsah stavby je malý, jednotlivé cesty mají délku C14 = 976 m, C24 = 914 m a C28 = 452 m. Cesty jsou navrženy o šířce jízdního pruhu od 2,75 m do 3,5 m se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,25 m až 0,50 m.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Na základě zadávacího řízení bude veřejná zakázka zadána dodavateli, který v souladu se zadávacími podmínkami provede odborné stavební práce a související služby v souladu s platnou legislativou a zpracovanou projektovou dokumentací. Oprávněným očekáváním vlastníků je dokončení KoPÚ včetně realizací prvků plánu společných zařízení. KoPÚ byla zahájena na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území. Dojde k zrealizování části navržených společných zařízení v daném k. ú.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
říjen 2017
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh