Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře KOPIE: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011036877


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
5. května 287, Plešivec
Obec:
český Krumlov
PSČ:
381 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Tel.:
+420 606632818
K rukám:
Bc. Vlasta Laisková
       
E-mail:
v.laiskova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace PSZ v k. ú. Rájov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
okres Č. Krumlov, obec Zlatá Koruna (545864), k. ú. Rájov (793035)
Kód NUTS CZ031 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je stavba polních cest C4, C5 a C8 v k. ú. Rájov. Stavba polních cest vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován pro účely komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rájov. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností CityPlan spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, pod zakázkovým číslem 12-2-134, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). V projektové dokumentaci je uvedeno následující členění stavebních objektů: SO 101 Hlavní polní cesta C4; SO 102 Hlavní polní cesta C2; SO 103 Hlavní polní cesta C8; SO 801 Kácení dřevin.
Pozn.: V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt SO 104 Oprava škod na cestě C4, není předmětem této veřejné zakázky.
Rozsah stavby je malý, jednotlivé cesty mají délku C4 = 823 m, C5 = 1008 m a C8 = 512 m. Cesty jsou navrženy o návrhové kategorii P4/30, což odpovídá šířce jízdního pruhu 3 m a dvojici krajnic o šířce 0,5 m.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
12 870 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
77211400-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
23/05/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
6
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Stavba bude financována z veřejné pokladní správy (SPÚ). Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Oprávněným očekáváním vlastníků je dokončení KoPÚ včetně realizací prvků plánu společných zařízení. KoPÚ byla zahájena na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území. Stavba bude mít pozitivní vliv na stávající využití území. Zlepšením povrchu cesty dojde ke snížení
negativních účinků dopravy a dojde tak k celkovému zvýšení komfortu obsluhy okolních pozemků a ke
zlepšení napojení na vedlejší polní cesty v lokalitě.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh