Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010036852


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Hroznová 17
Obec:
Brno
PSČ:
603 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 724245000
K rukám:
Ing. Marta Gerychová
       
E-mail:
m.gerychova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Stavba polních cest C4, C11, C25 v k.ú. Šardice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Šardice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení, který je součástí ukončených KoPÚ v k.ú. Šardice, a to realizaci tří polních cest, mostního objektu a ozelenění po provedené KoPÚ v k.ú. Šardice.
C4 – jednopruhová polní cesta kategorie P3,5/30 v šířce 3,5 m + 2x krajnice šířky 0,25 na obou stranách, délka je cca 1,3 km, povrch z asfaltobetonu. Podél PC výsadba dřevin a trávník. C11 – jednopruhová vedlejší polní cestu kategorie P3,5/30 v šířce 3,5 m, délka cesty 148,03, asfaltobeton. C25 – jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P3,5/30 v šířce 3,5 m bez krajnic, délka je 482,02 m, povrch z asfaltobetonu. Mostní objekt – délka přemostění je 5,56 m, délka mostu 7,36 m, šířka mostu 5,20 m. Dále je navržena výměna hlinité vozovky za asfaltobeton. Zábradlí bude ocelové. Koryto pod mostem bude vyčištěno a vydlážděno. Ozelenění – jednostranná výsadba jedné linie dřevin doplněna založením druhově pestrého porostu po obou stranách cesty.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
12 528 802
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
77310000-6
71351914-3
71315300-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
01/06/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/09/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
28/04/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. podrobné platební podmínky budou uvedeny v příloze zadávací dokumentace, tj. v návrhu smlouvy o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (§1 vyhl č. 232/2012 Sb.)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem staveb je zpřístupnění pozemků vlastníkům, uživatelům a zemědělské technice.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: (viz bod II.4)
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Na základě zadávacího řízení bude veřejná zakázka zadána dodavateli, který v souladu se zadávacími podmínkami provede odborné stavební práce a související služby v souladu s platnou legislativou a zpracovanou projektovou dokumentací. Vybudování polních cest je v souladu se schváleným plánem společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Šardice a bude tím naplněna jedna z funkcí pozemkových úprav - zpřístupnění pozemků.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: duben 2017, dřívější splnění celého díla bude umožněno
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh