Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010034429


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Boženy Němcové 231
Obec:
Pardubice
PSČ:
53002
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Boženy Němcové 231, Pardubice
Tel.:
+420 727966748
K rukám:
Lenka Špalková
       
E-mail:
l.spalkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace PSZ v k.ú. Svitavy - předměstí
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Svitavy Předměstí
Kód NUTS CZ053 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je výstavba suché nádrže (poldru), který zajistí ochranu obce Svitavy v této lokalitě při transformaci Q100 na Q1. Objem nádrže při maximální ovladatelné retenci je 149 485 m3. Součástí zakázky je dále přeložení části koryta Studeného potoka v délce 529,75 m, vybudování záchytného příkopu o délce 795,45 m, výsadba zeleně, přeložka plynovodu v délce 53 m, realizace zpevněné polní cesty PC7 kategorie P 4,0/30 o délce 708,16 m a realizace protierozní meze PEO1.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
21 910 416
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45240000-1
 
Další předměty
45233000-9
71315300-2
77315000-1
77314100-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/09/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Zakázka je vypisována pro realizaci prioritních opatření plánu společných zařízení provedené jednoduché pozemkové úpravy v daném katastrálním území.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba suché nádrže (poldru), který zajistí ochranu obce Svitavy v této lokalitě při transformaci Q100 na Q1, výstavba dle projektové dokumentace a stavebního povolení. Veřejná zakázka bude financována z finančních prostředků státního rozpočtu.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Zadavatel má zákonnou povinnosti k provádění realizací schválených plánů společných zařízení, které jsou součástí pozemkových úprav. Realizací této veřejné zakázky bude tato povinnost splněna. Jiná vhodná alternativa není možná, vyjma ponechání stávajícího nevyhovujícího stavu. Zadavatel nedisponuje potřebnou technikou ani dostatečným počtem odborných pracovníků pro zajištění cíle vlastními prostředky. Z tohoto důvodu je nutné formou zadávacího řízení zajistit dodavatele stavebních prací.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 10/2017
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek: Realizace předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami nebo nedostupností finančních prostředků (zadavatel je organizační složkou státu), které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Stavba bude realizována z prostředků státního rozpočtu. Úhrady za plnění po částech - rozpracovaná část v roce 2016, zbývající část po dokončení díla v roce 2017.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Další související kódy CPV: 45231220-3, 71351914-3
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh