Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010032569


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Karlovo náměstí 45
Obec:
Kolín
PSČ:
28030
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 724970468
K rukám:
Ing. Jitka Kučerová
       
E-mail:
j.kucerova1@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Červené Pečky
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem plnění zakázky je výstavba nových polních cest HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky, které na sebe navazují. Polní cesta HPC 6 je hlavní polní cesta kategorie 5,5/30 se sjezdy na pozemky s propustky a dvěma výhybnami a s brodem přes vodní tok Amálka. Celková délka polní cesty je 501,83 m (včetně brodu), šířka: 5,5m (4,5m vozovka + 2 x 0,5 m krajnice). Polní cesta je navržena jako zpevněná s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu, brod je tvořený kamennou dlažbou, v části cesty je navržena výsadba doprovodné zeleně (stromů). Polní cesta HPC 11 je hlavní polní cesta kategorie 4,5/30 s brodem přes Nebovidský potok. Celková délka polní cesty je 534,76 m (včetně brodu), šířka: 4,5m (3,5m vozovka + 2 x 0,5 m krajnice). Polní cesta je navržena jako zpevněná s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu až k brodu, za brodem bude povrch štěrkový. Brod je tvořený kamennou dlažbou. Součástí zakázky je i provedení geodetických a archeologických prací. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace zpracované firmou Gepard s. r. o., Praha.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
9 122 899
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71315300-2
77310000-6
71351914-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/03/2017 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Zdůvodnění účelnosti VZ: a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Polní cesty budou sloužit ke zpřístupnění pozemků vlastníků, k zajištění přístupu pro zemědělské subjekty na přilehlé pozemky a k celkovému zlepšení přístupnosti krajiny.
b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem plnění zakázky na stavební práce je výstavba nových polních cest HPC 6 a HPC 11 v k. ú. Červené Pečky, které na sebe navazují, podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy. Zakázka je rozdělena do dvou hlavních stavebních objektů: Hlavní stavební objekt (dále jen HSO 1) – polní cesta HPC 6 v k. ú. Červené Pečky je tvořený třemi dílčími stavebními objekty: SO 1.1. polní cesta HPC 6, SO 1.2. brod na vodním toku Amálka a SO 1.3. ozelenění polní cesty HPC 6 a popěstební péče o vysázenou zeleň-zajištění zeleně. Hlavní stavební objekt (dále jen HSO 2) – polní cesta HPC 11 v k. ú. Červené Pečky je tvořený dvěma dílčími stavebními objekty: SO 2.1. polní cesta HPC 11 a SO 2.2. brod na Nebovidském potoce. Součástí zakázky je i provedení geodetických a archeologických prací
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Výstavbou polních cest dojde ke zpřístupnění pozemků vlastníků, k zajištění přístupu pro zemědělské subjekty na přilehlé pozemky a k celkovému zlepšení přístupnosti krajiny a tím bude naplněna část z cílů pozemkové úpravy, tj. zpřístupnění pozemků.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: do konce roku 2017 (stavba polních cest, výsadba a zajištění zeleně). Dokončené dílo polní cesty HPC 6 a HPC 11 bude převedeno do vlastnictví Městyse Červené Pečky, který je vlastníkem pozemků, na nichž bude stavba realizována.
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek: V případě nerealizace VZ: Nedojde naplnění potřeb zadavatele, nedojde ke zpřístupnění pozemků vlastníků; v případě prodlení s plněním veřejné zakázky: Může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím k ohrožení financování veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ stanoví sankční prostředky, zejména smluvní pokuty za prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky, které v tomto případě uplatní na zhotoviteli veřejné zakázky; v případě snížení kvality: Bude uplatňována záruka na dílo a smluvní sankce, které budou specifikovány ve smlouvě o dílo. Kvalita plnění bude zadavatelem jasně definována v zadávacích podmínkách a smlouvě o dílo, proto zadavatel nepřipouští jakékoliv snížení kvality; při případném vynaložení dalších finančních nákladů: Cena, která vzejde ze zadávacího řízení je cena konečná a úplná, zadavatel nepředpokládá její zvýšení, vynaložení dalších finančních nákladů. V případě navýšení (vícepráce) bude postupováno v souladu se zákonem o VZ a vnitřními předpisy zadavatele.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
úhrada za provedených prací na základě faktur, objednatel neposkytuje zálohy předem, splatnost faktur 30 kalendářních dnů
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, opatření 4, Podopatření 4.3., operace 4.3.1.Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh