Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010032252


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha
PSČ:
13000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
KPÚ pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:
+420 727957263
K rukám:
Ing. Hana Minářová
       
E-mail:
h.minarova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výstavba polních cest C31, C22 v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Olomoucký kraj, okres Olomouc, k.ú. Odrlice a Cholina
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Odrlice a části k.ú. Cholina. Jedná se o výstavbu polních cest, včetně příkopů, interakčních prvků a protierozního zatravnění.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
20 614 958
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
45112700-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
14/03/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
23/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky :
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Výstavba společných zařízení vychází z ukončené komplexní pozemkové úpravy a realizace stavebních objektů byla dohodnuta na základě schváleného návrhu, a to po projednání se zastupitelstvem obce a se sborem zástupců, kdy byl stanoven plán výstavby s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění postupu realizace společných zařízení
(§ 12 odst. 1 zákona č. 139/2012 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech).
b) popis předmětu veřejné zakázky,
Realizace společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Odrlice a části k.ú. Cholina. Jedná se o výstavbu polních cest, včetně příkopů, interakčních prvků a protierozního zatravnění.Dále bude provedeno geodetické vytyčení pozemků určených k realizaci a geodetické zaměření skutečně provedeného díla.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
Polní cesty zajistí zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků a uživatelů. Realizací prvků společných zařízení dojde v první řadě k ochraně intravilánu obce před účinky přívalových vod, dále dojde k zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků a současně protierozní a protipovodňová opatření sníží negativní vliv vodní eroze daného území a zajistí bezpečné odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce.d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,
říjen 2016
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.
Jedná se zejména o riziko, kdy veřejná zakázka nebude realizována, nebude vyřešeno zpřístupnění pozemků a nedojde k celkovému zvýšení ekologické stability území.
Při nedodržení termínu plnění veřejné zakázky může dojít k nevyčerpání schválených dotací z PRV a tyto finance již nelze využít.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Podmínky financování a platební podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo a jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014-2020, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
12/02/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh