Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011031083


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Lubenská 2250
Obec:
Rakovník
PSČ:
26901
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
Tel.:
+420 725949942
K rukám:
Ing. Václav Vlk
       
E-mail:
v.vlk@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň a Tytry
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
katastrální území Skřivaň, katastrální území Tytry, okres Rakovník
Kód NUTS
CZ020
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 13/2014 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (mapa DKM) a vyhodnocení veškeré dokumentace pro zavedení výsledů KoPÚ do katastru nemovitostí.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 155 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
01/03/2016 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
SPÚ má určité zákonné povinnosti a činnosti, které nemůže plnit z určitých důvodů, a proto je nutné zajistit plnění těchto povinností a zadat konkrétní VZ.
Potřebou nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních území Skřivaň (část I) a Tytry (část II), který bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcných břemen k dotčeným pozemkům.
Komplexními pozemkovými úpravami (dále jen KoPÚ) se díky novému uspořádání pozemků dle potřeb vlastníků a zabezpečení přístupnosti pozemků zajistí podmínky pro racionální hospodaření, vyřeší se cestní sítě v obvodu KoPÚ.
Dále je nutné posouzení zájmových území z hlediska vodní eroze, vodohospodářských opatření, vyřešení odtokových poměrů, ochrany krajiny a obnovení prvků ÚSES, vypracování plánů společných zařízení ve spojení s krajinným plánováním a urbanismem dotčených území, včetně návaznosti na podklady a požadavky územních plánu v katastrálních území.
Cílem je rovněž zajištění protierozní ochrany pozemků, odstranění nesouladů, určení druhu pozemků dle skutečnosti s provedením zápisu do katastru nemovitostí a vytvoření nové digitální katastrální mapy a její zavedení do katastru nemovitostí.

b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem nadlimitní VZ je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 13/2014 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (mapa DKM) a vyhodnocení veškeré dokumentace pro zavedení výsledů KoPÚ do katastru nemovitostí.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
V rámci výběrového řízení bude vybrán dodavatel, který provede odborné zpracování návrhů pozemkových úprav.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.
Předpoklad 30. 9. 2020.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna průběžně, vždy po dokončení jednotlivých fakturačních celků.
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 13/2014 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (mapa DKM) a vyhodnocení veškeré dokumentace pro zavedení výsledů KoPÚ do katastru nemovitostí.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Pro k.ú. Skřivaň je zpracován Územní plán obce, který je závazným podkladem pro zpracování KoPÚ.
Katastrální území Skřivaň sousedí s k.ú. Tytry, Novosedly u Rakovníka, Hracholusky nad Berounkou, Nezabudice, Velká Buková a Všetaty u Rakovníka. V rámci KoPÚ Skřivaň budou šetřeny veškeré katastrální hranice.
Celková výměra pozemků řešených v k.ú. je 401 ha.
Celková výměra pozemků neřešených v k.ú. je 452 ha.
Objednatel požaduje, aby po podpisu smlouvy o dílo byl jako první zpracován a odevzdán dílčí fakturační celek: "Studie odtokových poměrů".
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5 045 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tytry
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tytry v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 13/2014 Sb., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (mapa DKM) a vyhodnocení veškeré dokumentace pro zavedení výsledů KoPÚ do katastru nemovitostí.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
Pro k.ú. Tytry je zpracován Územní plán obce, který je závazným podkladem pro zpracování KoPÚ.
Katastrální území Tytry sousedí s k.ú. Panoší Újezd, Skupá, Skřivaň, Všetaty u Rakovníka a Pavlíkov. V rámci KoPÚ Tytry budou šetřeny veškeré katastrální hranice kromě k.ú. Panoší Újezd a Pavlíkov, kde již KoPÚ proběhly.
Celková výměra pozemků řešených v k.ú. je 335 ha.
Celková výměra pozemků neřešených v k.ú. je 3 ha.
Objednatel požaduje, aby po podpisu smlouvy o dílo byl jako první zpracován a odevzdán dílčí fakturační celek: "Studie odtokových poměrů".
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 110 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------