Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010030434


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Hroznová 17
Obec:
Brno
PSČ:
603 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
       
E-mail:
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Perná, okres Břeclav, Jihomoravský kraj
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Výstavba polní cesty C79, která je jednopruhová v délce 639 m, kategorie P 4,0/30 v úseku 0,000-0,505, v úseku 0,505-0,6393 P5/30, v km 0,00-0,40 bude rozšířena na 6m. Pláň cesty bude odvodněna drenážním potrubím, v cestě bude uložen příčný žlab a zasakovací jímka o objemu 3m3. Polní cesta C78 je rovněž jednopruhová v délce 480,6 m se stejným odvodněním pláně. Povrch cest je asfaltobetonový. Příkop má lichoběžníkový profil, šířka ve dne 0,6 m, hloubka min. 0,6 m, sklon svahů 1:1, celková délka 970,1 m. Podrobné řešení - viz zadávací dokumentace.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
16 339 501
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71315300-2
77310000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
02/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/06/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Podrobné platební podmínky budou uvedeny v příloze zadávací dokumentace tj. v návrhu smlouvy o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (§1 vyhl. č. 232/2012 Sb.)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Jedná se o realizaci společných zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Perná. Výstavbou zpevněných polních cest dojde ke zpřístupnění pozemků a příkop bude sloužit k zachycení a odvod vody z lokalit Kotelná, Strání a Spálená hospoda.
b) popis předmětu veřejné zakázky: viz bod II.4
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Vybudování cest je v souladu se schváleným plánem společných zařízení v rámci pozemkové úpravy v k.ú. Perná a bude tím naplněna jedna z funkcí pozemkových úprav - zpřístupnění pozemků.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: červen 2017
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh