Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010030403


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovská 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 602640779
K rukám:
Bc. Veronika Vítková
       
E-mail:
v.vitkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
BC IP V Rákosném vč. cesty C11, LBK3 v k.ú. Libníkovice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, k.ú. Libníkovice
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby společných zařízení navržených v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libníkovice.
Jedná se o realizaci biocentra se stálou vodní plochou (malá vodní nádrž), přístupové polní cesty a lokálního biokoridoru s názvem stavby: R 173 - BC IP V Rákosném vč. cesty C11, LBK 3 v k.ú. Libníkovice.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky bude uvedena v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
20 051 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45240000-1
 
Další předměty
45233123-7
77310000-6
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Zakázka je vypisována na základě schváleného plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Libníkovice jako prioritní stavby obce. Realizace malé vodní nádrže a biocentra s výsadbou navrženého lokálního biokoridoru LBK 3 a interakčního prvku podél přístupové cesty k biokoridoru dojde ke zvýšení ekologické stability jako místní územní systém, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zlepšení kulturnosti krajiny s vazbou na stávající a realizované krajinotvorné prvky v krajině - posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu, akumulace povrchových vod v povodí, zlepšení vodohospodářských poměrů, návrat vody do krajiny, návrat autochtonních dřevin do krajiny.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby společných zařízení navržených v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libníkovice.
Jedná se o realizaci biocentra se stálou vodní plochou (malá vodní nádrž), přístupové polní cesty a lokálního biokoridoru s názvem stavby: R 173 - BC IP V Rákosném vč. cesty C11, LBK 3 v k.ú. Libníkovice. Zastavěná plocha biocentra je 28 514 m2. Zastavěná plocha IP je 14 722 m2. Vodní nádrž je navržena na Libníkovickém potoce jako průtočná nádrž, s požerákem a čelním bezpečnostním přelivem v levé části hráze, který je navržen na převedení Q100. Hráz je tvořena zemním homogenním tělesem. Koruna hráze bude navazovat na nově navrženou přístupovou cestu C11 a bude mít v šířce 3,5 m stejnou skladbu jako cesta. Maximální výška hráze je 3,92 m.
Polní cesta C 11 se napojuje na stávající silnici z Libníkovic do Horního Černilova a končí u hráze malé vodní nádrže. Cesta je navržena jako jednopruhová doplňková polní cesta kategorie P 3,5/30 - vozovka se zatravněným krytem s jednostranným příčným sklonem 4,0 %, krajnice nejsou navrhovány. Prvních 20 m komunikace je navrženo se zpevněným krytem z penetračního makadamu. Odvodnění je provedeno volně do okolního terénu, příkopy nejsou navrhovány. Délka cesty je 0,26483 km.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky bude uvedena v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Stavba bude provedena podle schválené stavební dokumentace za podmínek ve stavebním povolení.
Cílem veřejné zakázky je realizovat navržené biocentrum se stálou vodní plochou - Malá vodní nádrž "V Rákosném" a biocentrum, které bude sloužit k zadržování vody v krajině, zpomalení odtoku, zvýšení ekologické stability a posílení environmentální a estetické funkce krajiny. Součástí stavby je i liniová výsadba navrženého interakčního prvku v dané lokalitě podél plní cesty C11, realizace lokálního biokoridoru LBK 3 navrženého dle ÚSES a realizace vedlejší polní cesty C11 v k.ú. Libníkovice pro zpřístupnění samotného biocentra a okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků v této lokalitě.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 30.6.2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada plnění bude provedena jednorázově po dokončení realizované stavby zhotovitelem díla.
Přesná specifikace platebních podmínek bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (která bude součástí zadávací dokumentace) a je v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace a projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh