Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010030117


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovská 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 602640779
K rukám:
Bc. Veronika Vítková
       
E-mail:
v.vitkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda a Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, k.ú. Stará Voda, k.ú. Nové město nad Cidlinou
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby společných zařízení navržených v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Stará Voda a v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nové Město n. Cidlinou. Jedná se o realizaci dvou účelových komunikací - polních cest, které na sebe přímo navazují, včetně výsadby doprovodné zeleně. U stavby E 139 - Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda se jedná o jednopruhovou účelovou komunikaci s povrchem z asfaltobetonu, délka komunikace 1474 km, kategorie: P 4,5/30 (SO 01 km 0,000 - 0,993), kategorie: P 5,0/30 (SO 02 - 1. úsek km 0,000 - 0,442), kategorie: P 4,0/30 (SO 02 - 2. úsek km 0,442 - 0,481), dále výsadba doprovodné liniové zeleně (SO - 03 Ozelenění - úsek 1, KM 0,000 - 0,993 a SO - 04 Ozelenění - úsek 2, KM 0,000 - 0,481).
U stavby R 140 - Cesta Široká v k.ú. Nové Město n. Cidlinou se jedná o jednopruhovou účelovou komunikaci s povrchem z asfaltobetonu, délka 2 493 m, kategorie P 4,5/30, doprovodná liniové zeleň (SO - 03 Ozelenění, KM 0,000 - 0,550, SO - 04 Ozelenění, KM 0,550 - 2,439).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
28 700 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233123-7
 
Další předměty
77310000-6
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Zakázka je vypisována na základě jednoduchých pozemkových úprav a schválených plánů společných zařízení, jako prioritní stavby obcí Stará Voda a Nové Město nad Cidlinou. Realizace stavby bude probíhat na základě pravomocných stavebních povolení, stavba samotná nebo dozorována autorským dozorem a technickým dozorem stavby. Realizací účelových komunikací - polních cest, jež na sebe přímo navazují a výsadbou navržené doprovodné liniové zeleně podél těchto polních cest autochtonními dřevinami dojde k zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků jejich vlastníkům a uživatelům pozemků současnou zemědělskou technikou a též k doplnění zeleně do hospodářské krajiny a ke zvýšení ekologické stability daného území. Jedná se o území zahrnuté do zpracovaných Studií v obvodu realizované dálnice D11 (úsek 1105/5).

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby společných zařízení navržených v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Stará Voda v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nové Město nad Cidlinou, dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o realizaci dvou účelových komunikací - polních cest, která na sebe přímo navazují, s názvem: R 139 - Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda a R 140 - Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou, včetně výsadby doprovodné zeleně. U stavby R 139 - Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda se jedná o jednopruhovou účelovou komunikace s povrchem z asfaltobetonu, délka komunikace 1 474 m, kategorie: P 4,5/30 (SO 01 km 0,000 - 0,993), kategorie P 5,0/30 (SO 02 - 1. úsek km 0,000 - 0,442), kategorie: P 4,0/30 (SO 02 - 2. úsek km 0,442 - 0,481), dále výsadba doprovodné liniové zeleně (SO - 03 Ozelenění - úsek 1, KM 0,000 - 0,993 a SO - 04 Ozelenění - úsek 2, KM 0,000 - 0,481). U stavby R 140 - Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou se jedná o jednopruhovou účelovou komunikaci s povrchem z asfaltobetonu, délka 2 439 m, kategorie P 4,5/30, doprovodná liniová zeleň (SO - 03 Ozelenění, KM 0,000 - 0,550m, SO - 04 Ozelenění, KM 0,550 - 2,439).

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Stavba bude provedena podle schválené stavební dokumentace a za podmínek ve stavebním povolením.
Cílem je zrealizovat navržené účelové komunikace - polní cesty s názvem R 139 - Cesta Ke Kozině k.ú. Stará Voda a R 140 - Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou, které budou jako schválená prioritní společná zařízení sloužit ke zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků jednotlivým vlastníkům pozemků po pozemkových úpravách a hospodařícím subjektům, se současnou zemědělskou technikou. Dále je účelem i výsadba doprovodné zeleně podél těchto dvou účelových komunikací liniovou zelení (stromová výsadba a keřová výsadba podél krajnic polních cest). Dojde i ke zvýšení ekologické stability krajiny a zlepší se dopravní propojení a postupnosti krajiny, přerušené výstavbou dálnice D11.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 15.10.2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada plnění bude provede jednorázovou úhradou za plnění po dokončení realizované stavby zhotovitelem díla. Přesná specifikace platebních podmínek bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (který bude součástí zadávací dokumentace).
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

V) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Identifikační číslo:
65993390
Poštovní adresa:
Na Pankráci 56
Obec:
Praha
PSČ:
14505
Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------