Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010029645


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovská 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 721945389
K rukám:
Ing. Petra Žáková
       
E-mail:
p.zakova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Horní Lánov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Královéhradecký kraj, okres Trutnov, k.ú. Horní Lánov
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je realizace vodohospodářských opatření navržených dle schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Lánov. Celkem se jedná o 11 stavebních objektů:
SO 01 - VH 14 Mokřad, trubní propustek a zeleň Z9;
SO 02 - VH 15 Příkop s travním opevněním;
SO 03 - VH 16 Příkop s travním opevněním, potrubí DN 400;
SO 04 - VH 17 Nový kamenný mostek;
SO 05 - VH 18 Údržba stávajícího příkopu, trubní propust DN 600;
SO 07 - VH 28 Přehrážky a úprava strže;
SO 08 - VH 29 Trubní odpad DN 300;
SO 09 - VH 30 Otevřený příkop a rekonstrukce dvou mostků;
SO 10 - VH 31 Přehrážky a úprava strže;
SO 11 - VH 32 Příkop s travním opevněním;
SO 16 - VH 55 Trubní odpad DN 1000.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
14 705 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45200000-9
 
Další předměty
77310000-6
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Jedná se o prioritní společné zařízení v souladu se schváleným návrhem KoPÚ v k.ú. Horní Lánov. Účelem je regulované odvedení povrchových vod z území nad zastavěnou částí obce Horní Lánov. Dále zadržení vody v krajině a zpomalení odtoku vody z území.
2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace vodohospodářských opatření navržených dle schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Lánov. Celkem se jedná o 11 stavebních objektů: SO 01 - VH 14 Mokřad, trubní propustek a zeleň Z9; SO 02 - VH 15 Příkop s travním opevněním; SO 03 - VH 16 Příkop s travním opevněním, potrubí DN 400; SO 04 - VH 17 Nový kamenný mostek; SO 05 - VH 18 Údržba stávajícího příkopu, trubní propust DN 600; SO 07 - VH 28 Přehrážky a úprava strže; SO 08 - VH 29 Trubní odpad DN 300; SO 09 - VH 30 Otevřený příkop a rekonstrukce dvou mostků; SO 10 - VH 31 Přehrážky a úprava strže; SO 11 - VH 32 Příkop s travním opevněním; SO 16 - VH 55 Trubní odpad DN 1000.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Projekt je zpracován v souladu s plánem společných zařízení dle schválených KoPÚ v k.ú. Horní Lánov. Stavba se nachází v podhorském terénu a je nutno uvažovat s omezenou dobou výstavby vzhledem ke klimatickým podmínkám.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 30.9.2016

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada plnění bude provedena jednorázově po řádném dokončení díla. Přesná specifikace platebních podmínek bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (která bude součástí zadávací dokumentace) a je v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://cds.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh