Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501020024581
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7501010024581] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Vodňanská 329
Obec:
Prachatice
PSČ:
38301
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Tel.:
+420 702126657
K rukám:
František Šebesta
       
E-mail:
f.sebesta@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Společná zařízení v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Katastrální území Strunkovice nad Blanicí, Městys Strunkovice nad Blanicí
Kód NUTS CZ031 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace části společných zařízení, a to protierozní meze s průlehem PM4 + výsadby biokoridoru LBK 31, protierozní meze s příkopem PM7 + interakční prvek, polní cesty DPC 3 + protierozní mez PM1 výsadba interakčního prvku, polní cesty DPC5 + protierozních mezí PM5, PM6 interakční prvky, výsadby biokoridoru LBK 31 a polní cesty VPC8 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí, podle realizačního projektu zpracovaného firmou Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, na který bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/45892/2014/03/KSD/Kom. Stavební povolení nabylo právní moci dne 25. 3. 2015. Na vegetační úpravy byl vypracován samostatný projekt firmou EKOSERVIS, Výzkumné středisko krajinné ekologie, Široká ulice 8, 370 01 České Budějovice a Odbor životního prostředí, Městského úřadu Prachatice dne 2. října 2014 vydal souhlas s jejich realizací.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
17 352 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
01/12/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
12
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur 30 dnů.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Programu rozvoje venkova, Opatření 4. Podopatření 4.3. Operace 4.3.1. Pozemkové úpravy
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
16/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh