Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010026063


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Blanická 383/1
Obec:
Olomouc
PSČ:
779 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:
+420 727957264
K rukám:
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
       
E-mail:
r.brncal@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace biocentra LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Bílý Potok
Kód NUTS CZ071 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace I. etapy společných zařízení po Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Bílý Potok v rozsahu projektové dokumentace.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
43 165 327
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45240000-1
 
Další předměty
45233000-9
45112700-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
14/12/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/04/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/06/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

Navrhovaný soubor opatření představuje I. Etapu realizace společných zařízení po KoPÚ v k.ú. Bílý Potok. Realizací těchto prvků dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků a současně protierozní a protipovodňová opatření sníží negativní vliv vodní eroze daného území a zajistí bezpečné odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce a v období sucha naopak pomůže zadržet vodu v krajině.

b) popis předmětu veřejné zakázky,

A stavbu LBC7:
- SO 08.1 Horní Nádrž
- SO 08.2 Dolní Nádrž
- SO 08.3 Revitalizace toku
- SO 08.4 Doprovodná výsadba
B – stavby polních cest:
- SO 04 VC 14
- SO 05.1.1.VC 15a
- SO 05.1.2.VC 15b


c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Realizace výše uvedených opatření vychází ze schváleného Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílý Potok a je v souladu s prioritami postupu realizací společných zařízení navrženými a schválenými sbory zástupců KoPÚ a zastupitelstvem obce.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

30.06.2017

e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.

Realizaci předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami, které ve svém důsledku mohou vést k prodloužení doby realizace stavebního díla.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/cs/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh