Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010025013


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
U nisy 745/6a
Obec:
Liberec
PSČ:
46007
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
U Nisy 745/6a, Liberec
Tel.:
+420 727956786
K rukám:
Věra Hejtmánková
       
E-mail:
v.hejtmankova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
ČR, Liberecký kraj, obec Černousy, k. ú. Ves
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Výstavba polní cesty HPC 3 v k. ú. Ves v délce 1679 m, návrhová kategorie je P 4,0/30, kryt z asfaltobetonu. Součástí výstavby bude částečné doprovodné ozelenění - 52 ks stromů.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 980 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45233000-9
77315000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
23/11/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/06/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Výstavbou polní cesty HPC 3 v k. ú. Ves dojde ke zpřístupnění zemědělských pozemků a zprostupnění krajiny. Cesta propojí katastrální území Ves a Andělka a v době opakujících se povodňových stavů na řece Smědá bude cesta sloužit jako jediná přístupová cesta do k. ú. Ves.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba polní cesty HPC 3 v k. ú. Ves v délce 1679 m, návrhová kategorie je P 4,0/30, kryt z asfaltobetonu. Součástí výstavby bude částečné doprovodné ozelenění - 52 ks stromů.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Zadavatel vychází z potřeb Obce Černousy, deklarovaných v plánu společných zařízení, které následně dokončené dílo také předá. Návrh cestní sítě a dopravního systému vychází tedy ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ a z požadavků vlastníků a uživatelů.
V rámci výběrového řízení bude vybrán dodavatel, který zrealizuje předmětnou stavbu.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
červen 2016 - říjen 2016 (termín může být změněn, pokud zadavatel nezíská dotaci k financování zakázky z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020)
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:
Případná rizika jsou eliminována požadavkem na splnění kvalifikačních předpokladů a jejich důsledným uplatněním při posuzování nabídek.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel se bude ucházet o dotaci k financování této zakázky z prostředků EU - Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní podmínky financování a platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Pokud zadavatel nezíská prostředky k financování zakázky z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, může dojít ke změně předpokládaných termínů realizace veřejné zakázky.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
21/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh