Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010025225


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
U Nisy 745/6a,
Obec:
Liberec
PSČ:
46007
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Tel.:
+420 602422297
K rukám:
Ing. Eva Starčevičová
       
E-mail:
e.starcevicova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
parcela č. 2600, katastrální území Dolní Sytová, obec Háje nad Jizerou (CZ0514577073)
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Navržená polní cesta HPC6 je umístěna na části parcely p. č. 2600 v k. ú. Dolní Sytová (v majetku Obce Háje nad Jizerou). Začíná napojením na stávající účelovou komunikaci ležící na p. p. č. 1977/3 v k. ú. Dolní Sytová (v majetku Obce Háje nad Jizerou). Pokračuje severním směrem, před koncem své trasy se stáčí doleva – směrem západním a končí napojením na v roce 2014 nově vybudovanou cestu HPC5 (umístěnou také na parcele p. č. 2600).
Účelová polní komunikace HPC6 je navržena jako jednopruhová cesta a je zařazena do kategorie P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 0,50 po obou stranách. Vozovka je navržena z penetračního makadamu ve třídě dopravního zatížení V. Celková délka komunikace činí 1198 m. Tloušťka konstrukce vozovky je 480 mm. V trase cesty budou vybudovány 2 výhybny s náběhy a také sjezdy na sousední pozemky. Plocha konstrukce vozovky je 4251 m2, plocha krajnice 1212 m2 (celkem 5463 m2).
Odvodnění cesty od povrchových vod je řešeno jednostranným příčným sklonem do navržených příkopů a také vyspádováním pláně směrem k trativodům. V trase cesty bude vybudováno 5 ks nových propustů včetně vtokových jímek, v místech sníženin s podpovrchovým zamokřením bude zřízeno 12 ks štěrkových drénů, 6 zasakovacích jam a pro svedení dešťové vody bude osazeno celkem 24 ks ocelových svodnic.
V trase cesty bude vysázeno 40 ks keřů (růže šípková) a celkem 31 ks stromů (3 ks jabloň lesní, 10 ks třešeň ptačí, 18 ks jeřáb ptačí).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
9 415 994,08
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45233123-7
45233100-0
77300000-3
77315000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
16/05/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy předem. Cena díla bude uhrazena po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí na základě řádně vystavené faktury. Při řádném splnění díla a podmínek stanovených zadavatelem bude cena díla uhrazena jednorázově v plné výši. Daňový doklad - faktura bude vyhotovena ve 3 originálních stejnopisech, se soupisy provedených prací a odsouhlasením technického dozoru stavebníka. Zadavatel bude na financování díla žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova (bude-li úspěšný - daňový doklad bude doplněn o příslušná specifika). Veškeré podrobné údaje týkající se financování, jeho podmínky a platební podmínky budou všem uchazečům oznámeny v rámci zveřejněné zadávací dokumentace - s neomezeným dálkovým přístupem, a to v okamžiku zahájení zadávacího řízení (tj. vzorový návrh smlouvy o dílo - především čl. V. Cena díla, čl. VII. Platební podmínky); https://zakazky.spucr.cz/
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Veřejnou zakázku by zadavatel rád financoval s využitím prostředků dotačního programu PRV (Program rozvoje venkova 2014 - 2020), pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem pro jednotlivé položky rozpočtu je cena uvedená v katalogu cen stavebních prací a materiálů ÚRS Praha, aktuální k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. Zadavatel proto doporučuje, aby pro ocenění prací byl použit tento katalog a ceny jednotlivých položek oceněných výkazů výměr (položkových rozpočtů) nepřesáhly ceny v aktuálním Katalogu stavebních prací a materiálů firmy ÚRS Praha.
Nepodaří-li se pro financování projektu zajistit výše uvedené prostředky, bude stavba hrazena z národních zdrojů (VPS).
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Textová část zadávací dokumentace závazně stanovuje, že stavební materiál mohou na stavbu přivážet nákladní vozidla do celkové hmotnosti 24 tun (tento závazný požadavek vychází z dimenzování a stavebně technických parametrů přístupové komunikace a je v souladu s výstupy z jednání mezi Pobočkou Semily a vlastníkem komunikace). Uchazeči o plnění této veřejné zakázky jsou povinni tyto zde uvedené skutečnosti zohlednit ve svých nabídkách při stanovování nabídkových cen, neboť v průběhu realizace díla bude dodržování tohoto závazného požadavku kontrolováno a v případě jeho porušení bude zadavatel uplatňovat vůči dodavateli příslušné sankce za eventuální porušení zadávacích podmínek.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/10/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh