Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010023035


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
náměstí Generála Píky 2110/8
Obec:
Plzeň
PSČ:
32600
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 702126667
K rukám:
Michaela Šmolíková
       
E-mail:
m.smolikova1@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka, okres Plzeň - sever
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Polínka, okres Plzeň - sever, Plzeňský kraj, ČR
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Polní cesta HPC 2 je navržena s řešenými sjezdy, výhybnami a odvodněním pravostranným příkopem, levostranným rigolem, oboustrannou podélnou drenáží a svodnicemi. Odvodnění je vyústěno do vodního toku. Je rovněž navržena rekonstrukce stávajícího propustku převádějícího Dolský potok pod cestou. Dalším objektem stavby je doprovodná zeleň - nová výsadba podél cesty.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 600 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
44113810-6
77310000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/08/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním zakázky naplněny: v dotčeném katastrálním území byla v minulých letech dokončena komplexní pozemková úprava. Realizace polní cesty je součástí schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území a přispěje ke splnění hlavního cíle KoPÚ – zlepšení podmínek pro rozvoj zemědělství. Polní cesta bude sloužit především ke zpřístupnění pozemků k zemědělské činnosti, ale i pro širokou veřejnost, posílí se funkce krajinotvorná, ekologická a zvýší se průchodnost krajiny.
b) popis předmětu veřejné zakázky: předmětem díla je provedení výstavby - rekonstrukce polní cesty v kategorii HPC 6,0/40. Cesta HPC 2 je navržena o celkové délce 517 m v k.ú. Polínka. Cesta HPC 2 je napojena na místní komunikaci v obci Polínka, pokračuje severním směrem a je ukončena na katastrální hranici s k.ú. Kejšovice. Ve své trase kříží jednu vodoteč - Dolský potok. Dalším objektem stavby je doprovodná zeleň - nová výsadba podél cesty. Polní cesta HPC 2 je navržena s řešenými sjezdy, výhybnami a odvodněním pravostranným příkopem, levostranným rigolem, oboustrannou podélnou drenáží a svodnicemi. Odvodnění je vyústěno do vodního toku. Je rovněž navržena rekonstrukce stávajícího propustku převádějícího Dolský potok pod cestou. Povrch komunikace je z asfaltovaného betonu hrubozrnného.
c) popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zlepšení podmínek pro rozvoj zemědělství, zpřístupnění pozemků k zemědělské činnosti, ale i pro širokou veřejnost, posílení funkce krajinotvorné, ekologické a zvýšení průchodnosti krajiny.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: listopad 2016 (tento termín se však s ohledem na nepředvídatelné okolnosti může posunout)
e) popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:
Výstavba - rekonstrukce polní cesty vyžaduje mimo vlastních odborných předpokladů dodavatele také jeho trvalou komplexní technickou připravenost, včetně velmi dobrého fungování managementu po řídící a organizační stránce a dále propracovaného systému výstupní kontroly jakosti díla a podobně.
Realizace předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami nebo nedostupností finančních prostředků, které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla.
Pokud nedojde k realizaci této veřejné zakázky, nebudou naplněny cíle komplexní pozemkové úpravy provedené v dotčeném katastrálním území.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel v rámci plnění neposkytuje zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova - programové období pro léta 2014-2020
http://www.szif.cz/cs/prv2014
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
23/09/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh