Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010023217


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Lubenská 2250
Obec:
Rakovník
PSČ:
26901
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
Tel.:
+420 725949942
K rukám:
Ing. Václav Vlk
       
E-mail:
v.vlk@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Krušovice, okr. Rakovník
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
katastrální území Krušovice, obec Krušovice
Kód NUTS
CZ020
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Krušovice dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 13/2014 Sb., včetně geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 357/2013 Sb., vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků do katastru nemovitostí, vytyčení vlastnických hranic pozemků.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 295 520
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. §1:
a) Potřebou podlimitní VZ je vypracování návrhu KoPÚ, který bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcných břemen k dotčeným pozemkům. KoPÚ se díky novému uspořádání pozemků dle potřeb vlastníků a zabezpečení přístupnosti pozemků zajistí podmínky pro racionální hospodaření, vyřeší se cestní síť v obvodu KoPÚ a vzhledem k tomu, že je toto k.ú. dotčené stavbou rychlostní komunikace R6, je třeba vyřešit vlastnické vztahy, směny, uspořádání pozemků v souvislosti s touto stavbou a zajistit další napojení prvků infrastruktury na R6. Dále je nutné posouzení zájmového území z hlediska vodní eroze, vodohospodářských opatření, vyřešení odtokových poměrů a ochrany před povodní, ochrany krajiny a obnovení prvků ÚSES, vypracování PSZ ve spojení s krajinným plánováním a urbanismem dotčeného území, včetně návaznosti na podklady a požadavky územního plánu v k.ú. Krušovice.

b) Předmětem podlimitní VZ je vypracování návrhu KoPÚ v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 13/2014 Sb.

c) Rychlostní komunikace R6 je financována z rozpočtu ŘSD, případně z Evropských fondů a z důvodu zahájení realizace této stavby je důležité provedení KoPÚ v tomto katastru. KoPÚ řeší mimo jiné i dopravní dostupnost pozemků rozdělených silnicí R6.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je listopad 2019.

e) Zadavatel zohlednil rizika při zadání zakázky tím, že dodavatel prokáže zkušenost s prováděním KoPÚ doložením významných služeb, seznamu techniků, osvědčením o odborné způsobilosti. Při nerealizaci VZ nedojde k naplnění potřeb zadavatele, tzn., nebudou ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádány pozemky, nebude zajištěna přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Nebudou moci být zajištěny podmínky pro směny pozemků, nacházejících se v místě dotčeném stavbou rychlostní komunikace R6, dále výkupy pozemků ze strany ŘSD, nebudou moci být zajištěny podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochrany půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.


Z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo s předchozím zpracovatelem, firmou GEOMAPA Rakovník s.r.o., půjde o navázání prací od etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Zpracované dílčí části 3.1.1. - „Revize a doplnění stávajícího bodového pole“, 3.1.2. – „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ a část etapy 3.1.4. - „Rozbor současného stavu“, budou převzaty od předchozího zpracovatele, firmy GEOMAPA Rakovník s.r.o. a předány objednatelem jako podklad pro zpracování KoPÚ. V rámci etapy 3.1.4. bude zpracovávána Vodohospodářská studie.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Podrobné platební podmínky budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nebudou poskytovány zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/09/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh