Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010021484


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Čapkova 127/V
Obec:
Klatovy
PSČ:
33901
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pobočka Klatovy
Tel.:
+420 606623780
K rukám:
Helena Drozdová
       
E-mail:
h.drozdova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výstavba - rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
katastrální území Velešice, okres Klatovy, Plzeňský kraj
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba - rekonstrukce polní cesty HPC 3 v k.ú. Velešice.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
13 250 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
45112000-5
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/04/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
29/07/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním zakázky naplněny: v dotčeném katastrálním území byla v minulých letech dokončena komplexní pozemková úprava. Realizace polní cesty je součástí schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území a přispěje ke splnění hlavního cíle KoPÚ – zlepšení podmínek pro rozvoj zemědělství. Polní cesta bude sloužit především ke zpřístupnění pozemků k zemědělské činnosti, ale i pro širokou veřejnost, posílí se funkce krajinotvorná, ekologická a zvýší se průchodnost krajiny.
b) popis předmětu veřejné zakázky: předmětem díla je provedení výstavby - rekonstrukce polní cesty na p.p.c.965 v k.ú. Velešice. Navržená komunikace je kategorie 5,0/30. Stavba komunikace je řešena jako jeden úsek o celkové délce 2166,48 m. Napojení na stávající cestu bude provedeno plynule zaříznutím a zatřením spáry asfaltovou zálivkou.
Přes začátek úseku vede vzdušné vedení elektrického vysokého napětí. Při výstavbě komunikace bude nutné brát zřetel na vyjádření správce vedení. Trasa rekonstruované komunikace bude co nejvíce kopírovat trasu stávající komunikace.
Na komunikaci jsou navrženy výhybny a hospodářské sjezdy.
Bourací práce - na trase budoucí polní cesty dojde k bourání části stávající komunikace v místě napojení na silnici č. III/18624. Tato plocha bude zrekultivována a bude zde provedena výsadba 5 ks stromů.
Odvodnění - cesta je bez příkopů. Odvodnění komunikace je navrženo vhodným příčným a podélným spádem. Dešťová voda z povrchu komunikace bude svedena do přilehlých pozemků.
c) popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zlepšení podmínek pro rozvoj zemědělství, zpřístupnění pozemků k zemědělské činnosti, ale i pro širokou veřejnost, posílení funkce krajinotvorné, ekologické a zvýšení průchodnosti krajiny.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: červenec 2016 (tento termín se však s ohledem na nepředvídatelné okolnosti může posunout)
e) popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:
Výstavba - rekonstrukce polní cesty vyžaduje mimo vlastních odborných předpokladů dodavatele také jeho trvalou komplexní technickou připravenost, včetně velmi dobrého fungování managementu po řídící a organizační stránce a dále propracovaného systému výstupní kontroly jakosti díla a podobně.
Realizace předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami nebo nedostupností finančních prostředků, které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla.
Pokud nedojde k realizaci této veřejné zakázky, nebudou naplněny cíle komplexní pozemkové úpravy provedené v dotčeném katastrálním území.


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova 2014 - 2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/drp/uvod.faces
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://suip.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
02/09/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh