Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010021248


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha 3 - Žižkov
PSČ:
13000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor veřejných zakázek
Tel.:
+420 729922242
K rukám:
Ing. Katarína Bodnárová
       
E-mail:
k.bodnarova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zajištění licenční a systémové podpory aplikací MISYS, PROLAND a DMT Atlas
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem zakázky je zajištění licenční a systémové podpory aplikací MISYS, PROLAND a dalších nadstaveb a speciálních aplikací. Systémová podpora softwarových produktů v sobě zahrnuje:

- dodávky veškerých aktualizací daného software včetně dodávky nových verzí software v počtu licencí SW PROLAND (vč. MISYS) 77+110LAN, SW DMT Atlas 2ks LAN licencí včetně dalších nadstaveb a speciálních aplikací

- zajištění a přípravu aktualizace dat z ČÚZK v měsíčním cyklu, včetně připojení příslušných dat do aplikací

- podporu nového výměnného formátu pozemkových úprav (VFP) v rámci legislativních změn a následné úpravy funkcionality programového vybavení dle požadavků a průběžná odborná pomoc uživatelům

- telefonická nebo písemná (email) technická podpora uživatelů k funkcím a použití software, diagnóze a řešení problémů

- odstraňování vad programového vybavení

- školení pracovníků v užívaném programovém vybavení po krajských pracovištích (14 školení)

- rozšíření datové základny a funkcionalit SW na základě potřeb Zadavatele

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
2 200 000
a
3 200 000
 
 
 
Měna:
CZK
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72000000-5
 
Další předměty
72222300-0
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
29/09/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, a to z důvodu ochrany výhradních autorských práv zájemce k dříve poskytnuté licenci.
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
Aplikace MISYS slouží k prohlížení dat katastru nemovitostí a to jak grafické tak popisné části. V rámci podpory firma GEPRO zajišťuje dodávku dat katastru nemovitostí přímo ve formátu aplikace. V případě potřeby je možno provést přímý import VFK daného území a případně porovnat dvě časové verze téhož katastrálního území. Exportní a importní moduly umožňují práci se soupravami GPS používanými pobočkami SPÚ k měření v terénu. Součástí zakázky je rozvoj v podobě rozšíření datové základny a funkcionalit SW, vyvolaný ukončením smluvní podpory systému DaG spol. Gekon.
Aplikace PROLAND umožňuje kromě všech funkčností aplikace MISYS projekční práce na pozemkových úpravách a provádění jejich kontrol. Jednotlivé kontroly upozorní referenta na případné vady v předaném díle. Umožňuje export účastníků řízení do DMS. V rámci zjednodušeného projektu pozemkové úpravy (vytvořené referentem Pobočky SPÚ) generuje podklady pro výběrové řízení KoPÚ – předcházení špatně zadaným parametrům ústícím do více – méně prací. Je zde implementován import a export v novém formátu VFP včetně zpracování příslušných protokolů v souladu s metodikou SPÚ.
V rámci rebonitace umožňuje aplikace tvorbu VFK pro katastrální úřad.
Součástí zakázky je i technická podpora licenčního serveru, který umožňuje přiřazení licencí napříč celým úřadem a jejich monitoring.
b) popis předmětu veřejné zakázky,
Zajištění licenční a systémové podpory aplikací MISYS, PROLAND a dalších nadstaveb a speciálních aplikací. Systémová podpora softwarových produktů v sobě zahrnuje:
- dodávky veškerých aktualizací daného software včetně dodávky nových verzí software v počtu licencí SW PROLAND (vč. MISYS) 77+110LAN, SW DMT Atlas 2ks LAN licencí včetně dalších nadstaveb a speciálních aplikací
- zajištění a přípravu aktualizace dat z ČÚZK v měsíčním cyklu, včetně připojení příslušných dat do aplikací
- podporu nového výměnného formátu pozemkových úprav (VFP) v rámci legislativních změn a následné úpravy funkcionality programového vybavení dle požadavků a průběžná odborná pomoc uživatelům
- telefonická nebo písemná (email) technická podpora uživatelů k funkcím a použití software, diagnóze a řešení problémů
- odstraňování vad programového vybavení
- školení pracovníků v užívaném programovém vybavení po krajských pracovištích (14 školení)
- rozšíření datové základny a funkcionalit SW na základě potřeb Zadavatele
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
V rámci realizace zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele v rámci plnění agendy pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,
1.1.2016 – 31.12.2016
e) popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek.
Nerealizací této zakázky hrozí riziko nefunkčnosti geografické informačního software MISYS a PROLAND, podporujícího agendu pozemkových úprav, tedy zpomalení až úplné zastavení této agendy. Dále hrozí riziko nedostatečné podpory při zavádění nového standardu (VFP) do praxe, což by v době, kdy do VFP bude zapracovávána nová metodika pozemkových úprav a nový technický standard plánu společných zařízení (PSZ) mělo negativní dopad na rychlost vývoje VFP.

-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.face
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
28/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh