Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010020374


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
nám. Generála Píky 2110/8
Obec:
Plzeň
PSČ:
32600
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 702126667
K rukám:
Michaela Šmolíková
       
E-mail:
m.smolikova1@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Přeštice, okres Plzeň - jih, Plzeňský kraj
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace stavby polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice o celkové délce 2 371,14m z asfaltovaného betonu.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
26 345 287
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
71250000-5
44113810-6
45112700-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/06/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
15/11/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Výstavba polní cesty je součástí plánu společných zařízení schváleného v návrhu komplexní pozemkových úprav v k.ú. Přeštice a v části k.ú. Příchovice u Přeštic v souladu se zákonem č. 139/2002Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
b) Popis předmětu veřejné zakázky:
Rekonstrukce polní cesty v kategorii HPC 4,5/30. Komunikace je řešena jako jeden úsek o celkové délce 2 371,14m.Konstrukce komunikace je z asfaltovaného betonu, ze štěrkodrti a ze sanace lomovým kamenem zabaleném do geotextilie. V úseku polní cesty je navrženo 7 betonových propustků. Na komunikacích jsou navrženy výhybny. Jako výhybny slouží k rozšíření v obloucích.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Navrženým doplněním dopravní infrastruktury zemědělské krajiny, dojde ke zpřístupnění pozemků jejich vlastníků, uživatelům a zemědělské technice. Zadavatel nedisponuje potřebnou technikou ani dodatečným počtem odborných pracovníků pro zajištění cíle vlastními prostředky. Z tohoto důvodu bude formou zadávacího řízení zajištěn dodavatel stavebních prací.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
15. 11. 2016
e)popis rizik souvisejících s plnění veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek
V případě, že nebude vybudována tato polní cesta, která byla schválena jakou součást cestní sítě v plánu společných zařízení, nebudou zpřístupněny pozemky vlastníků nově uspořádané v rámci pozemkových úprav a nedojde tak k naplnění potřeb zadavatele.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel v rámci plnění neposkytuje zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh