Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010019915


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Čapkova 127/V
Obec:
Klatovy
PSČ:
33901
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pobočka Klatovy
Tel.:
+420 606623780
K rukám:
Helena Drozdová
       
E-mail:
h.drozdova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výstavba PPO v k.ú. Švihov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
katastrální území Švihov, okres Klatovy, Plzeňský kraj
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem této veřejné zakázky je výstavba protipovodňových opražení v k. ú. Švihov, spočívajících ve výstavbě stavebního objektu SO 01 - Objekt B2 a stavebního objektu SO 02 - Objekt B3.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
8 710 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45112000-5
 
Další předměty
45112100-6
45246400-7
45233000-9
71250000-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: v dotčeném katastrálním území byla dokončena komplexní pozemková úprava. Realizace protipovodňových opatření je součástí schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území a přispěje ke splnění jednoho z cílů KoPÚ – přispěje ke snížení eroze pozemků, k ochraně vodního zdroje pitné vody obce, ke zlepšení podmínek pro rozvoj zemědělství a zlepší odtokové poměry na zaplavovaných zemědělských pozemcích v době přívalových srážek.

b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba protipovodňových opatření v k.ú. Švihov, spočívajících ve výstavbě stavebního objektu SO 01 – Objekt B2 a stavebního objektu SO 02 – Objekt B3.
Stavební objekt SO 01 – Objekt B2 je tvořen mezí a průlehem B2, rámovým propustkem TPB2 pod místní komunikací ústícím do nově navrženého otevřeného příkopu B2 a rámovým propustkem TPB2/1 pod silnicí II/184 ústícím do nově navrženého příkopu B3, který tvoří stavební objekt SO 02. SO 01 je navržen na pozemcích p.č. 1736, 1952, 1741,1947 a 1766 v k.ú. Švihov u Klatov.
Navržený průleh s mezí rozdělí dráhu odtoku příslušného povodí a odvede vodu přes propustek TPB2, příkop B2 a propustek TPB2/1 do objektu B3 a dále do stávajícího odvodňovacího příkopu, který odvádí vodu do řeky Úhlavy.
Objekt je navržen na Q50=1,71 m3/s, které bylo vypočteno v předcházející Studii „Švihov – protierozní a protipovodňová opatření“.
Délka meze a průlehu je 236 m o sklonu dna průlehu 0,1 % v dolní části a 0,36 % v části horní. Kóta koruny meze je konstantní, a to 376,35 m n. m. Průleh je lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 2,0 m, sklony svahů 1:5 a minimální hloubkou 0,4 m. Povrch průlehu bude ohumusován a oset travním semenem, na svazích bude uložena kokosová geotextilie. V obloucích bude průleh opevněn rovnaninou z lomového kamene 50 – 80 kg. Na svah průlehu navazuje svah nasypané meze, taktéž o sklonu svahů 1:5. Koruna je navržena o šířce 1,5 m.
Rámový propustek TPB2 bude tvořen dílci o skladebné délce 1 m a vnitřním rozměru 2 m x 0,6 m (š x v) s tloušťkou stěn 0,2 m. Celková délka je 8 m. Dílce budou uloženy do betonového sedla tl. 0,4 m. Před propust bude umístěna vtoková jímka s mříží pro zachycení splavenin. Prostor jímky a mříž je nutné po přívalových deštích čistit. Voda bude svedena z průlehu do jímky 3 m dlouhým skluzem. Koryto příkopu B2, které následuje za propustkem, bude v délce 5 m opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu se zakončením betonovým prahem.
Navazující otevřený příkop B2 je navržen podél místní komunikace v místě stávajícího nekapacitního příkopu. Ten bude rozšířen a prohlouben tak, aby pojal vodu přivedenou propustkem z průlehu B2. Šířka příkopu ve dně je navržena 1,6 m, svahy lichoběžníkového profilu jsou ve sklonu 1:4 – 1:5. Délka příkopu je 113,1 m s jednotným sklonem 1,17 %. V obloucích bude příkop opevněn rovnaninou z lomového kamene 50 – 80 kg.
Na příkop B2 navazuje rámový propustek TPB2/1 pod silnicí II/184. Řešen je stejně jako TPB2, tedy rámová propust o vnitřních rozměrech 2 x 0,6 m a skladebné délce 1m. Celková délka je 11 m. Před propustek bude umístěna vtoková jímka s mříží pro zachycení splavenin. Voda do ní bude svedena skluzem z kamenné dlažby. Koryto příkopu B3, které následuje za propustkem, bude v délce 5 m opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu se zakončením betonovým prahem.
Stavební objekt SO 02 – Objekt B3 je tvořen otevřeným příkopem B3, do kterého voda přitéká ze stavebního objektu 01, tedy od průlehu s mezí B2 přes TPB2, otevřený příkop B2 a rámový propustek TPB2/1. SO 02 je navržen na pozemcích p.č. 1766, 1948, 1955 a 1949 v k.ú. Švihov u Klatov.
Navržený otevřený příkop B3 odvádí vodu do stávajícího odvodňovacího příkopu, který dále ústí do řeky Úhlavy. Délka příkopu B3 je 225 m. Sklon dna od ústí (km 0,0) do km 0,16500 je 0,30 %, dále se až k vyústění propustku TPB2/1 sklon zvýší na 1,98 %. Příkop B3 má lichoběžníkový profil, šířku ve dně 2 m, sklony svahů 1:5 a min. hloubku 0,5 m. Příkop bude ohumusován a zatravněn.
Na pozemku p.č. 1948 v k.ú. Švihov u Klatov dochází ke křížení navrženého příkopu se stávající polní cestou. Vzhledem k malé hloubce příkopu a malé výšce tělesa polní cesty není možné provést křížení pomocí vybudování propustku. Proto je zde navržen brod, který bude proveden z kamenné dlažby do betonu. V místě křížení příkopu s cestou budou svahy příkopu provedeny ve sklonu 1:6.

c) popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, kterým je snížení eroze pozemků, ochrana zdroje pitné vody obce, zlepšení podmínek pro zemědělství

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: září 2016 (tento termín se však s ohledem na nepředvídatelné okolnosti může posunout)

e) popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek: Výstavba PPO vyžaduje mimo vlastních odborných předpokladů dodavatele také jeho trvalou komplexní technickou připravenost, včetně velmi dobrého systému fungování managementu po řídící a organizační stránce, a dále propracovaného systému výstupní kontroly jakosti díla a podobně.
Realizace předmětu veřejné zakázky může být negativně ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami nebo nedostupností finančních prostředků, které ve svém důsledku mohou způsobit prodloužení předpokládané doby realizace díla.
Pokud nedojde k realizaci této veřejné zakázky, nebudou naplněny cíle komplexní pozemkové úpravy provedené v dotčeném katastrálním území.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova 2014-2020
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://suip.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
07/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh