Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010018173


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Hroznová 17
Obec:
Brno
PSČ:
603 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 724245000
K rukám:
Marta Gerychová
       
E-mail:
m.gerychova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Říčky u Brna, okres Brno - venkov
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Realizace souboru protierozních opatření a výstavba zpevněné polní cesty C3 po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Říčky u Brna v souladu se schváleným plánem společných zařízení.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
17 700 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233000-9
 
Další předměty
77310000-6
71315300-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
20/08/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/10/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/10/2016 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPNĚNÍM VZ NAPLNĚNY: Protierozní opatření a polní cesty jsou součástí společných zařízení KoPÚ. Soubor protierozních opatření se skládá ze zatravněných mezí MZ1, MZ3, MZ5, zatravněných údolnic ZU1 a ZU2, travnaté polní cesty C31 a výsadby doprovodné zeleně, celkový zábor půdy na PEO je 3,04 ha. V rámci zatravněné údolnice ZU2 budou vybudovány 4 drátokamenné přehrážky – gabiony. Podél polní cesty C31 je navržen svodný příkop, který je přes cestu převeden kamenným brodem. Realizace zatravněné údolnice ZÚ1 navazuje kamenným brodem na polní cestu C3. Výstavba polní cesty C3 o celkové délce 0,83 km je z části rekonstrukcí stávající polní cesty a zčásti novostavbou, původní část trasy cca 200m bude zrekultivována. Cesta bude jednopruhová, minimální šířky 4,0 m s živičným povrchem a nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,5 m, v trase cesty je navržen příčný propustek DN 1000. V rámci přípravných prací dojde k vykácení dřevin, které se nacházejí přímo v trase cesty. Zemní práce budou zahrnovat sejmutí stávajícího povrchu cesty, jeho rozdrcení a následné zhutnění. Na takto upravený podklad budou sypány nové konstrukční vrstvy štěrkodrti, mechanicky zpevněného kameniva a asfaltového betonu. Součástí realizace je vybudování propustku DN 1000 délky 15 m, výstavba brodu z kamenné dlažby do betonu.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Podrobné platební podmínky budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Nebudou poskytovány zálohy.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Program rozvoje venkova ČR
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.suip.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/07/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh