Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010014406


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Husinecká 1024/11a
Obec:
Praha 3 - Žižkov
PSČ:
13000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Tel.:
+420 602194809
K rukám:
Ing. Přemysl Ulrich
       
E-mail:
p.ulrich@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Realizace stavby „Polní cesta C2 v k.ú. Osoblaha“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Osoblaha
Kód NUTS CZ08 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Polní cesta C2 je navržena v kategorii P 5/30 ve smyslu ČSN 736109 – Projektování polních cest. Jedná se o 1606m dlouhou jednopruhovou obousměrnou komunikaci šířky 4,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5m a se 3 výhybnami o délce 20m, šířce 2,0m a náběhy délky 6m.
Povrch polní cesty z asfaltobetonu bude odvodněn podélným a příčným sklonem (zákl. 2,5%) vozovky a oboustrannou podélnou vsakovací drenáží pod nezpevněnou krajnicí.

Cílem projektu je rekonstrukce stávající polní cesty, vybudování odvodnění komunikace a opatření vrchní vrstvy asfaltobetonem.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
12 957 956
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233123-7
 
Další předměty
45233000-9
45112700-2
71315300-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
25/06/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/09/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Rekonstrukce polní cesty.
Stavba polní cesty C2 je etapou realizace opatření zpřístupnění pozemků schváleného plánu společných zařízení (zastupitelstvem obce schváleno 17.12.2008) navržených komplexními pozemkovými úpravami pro katastrální území Osoblaha (ID komplexní pozemkové úpravy na portálu eAGRI: 2286, pozemková úprava byla schválena rozhodnutím č.j. PÚ/178/10-RE, které nabylo právní moci 21.4.2010). Polní cesta C2 bude sloužit k obsluze zemědělských pozemků.
V současné době je v trase stavby využívaná polní cesta šířky 3,5m se zpevněným povrchem z rozpadlého penetračního makadamu.
Polní cesta C2 je navržena v kategorii P 5/30 ve smyslu ČSN 736109 – Projektování polních cest. Jedná se o 1606m dlouhou jednopruhovou obousměrnou komunikaci šířky 4,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5m a se 3 výhybnami o délce 20m, šířce 2,0m a náběhy délky 6m.
Povrch polní cesty z asfaltobetonu bude odvodněn podélným a příčným sklonem (zákl. 2,5%) vozovky a oboustrannou podélnou vsakovací drenáží pod nezpevněnou krajnicí.
Cílem projektu je rekonstrukce stávající polní cesty, vybudování odvodnění komunikace a opatření vrchní vrstvy asfaltobetonem.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Financování z vlastních zdrojů VPS.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/05/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh