Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře KOPIE: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401021095317
Formulář navazuje na/opravuje formulář: 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
Identifiakční číslo:
01312774
Poštovní adresa:
5. května 287, Plešivec
Obec:
Český Krumlov
PSČ:
381 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Tel.:
+420 380301536
K rukám:
Vlasta Laisková
       
E-mail:
v.laiskova@spucr.cz
Fax:
+420 380301548
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kuří a Benešov nad Černou
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
obec Benešov nad Černou (kód NUTS CZ0312545406), k. ú. Kuří a k. ú. Benešov nad Černou
Kód NUTS
CZ031
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a Benešov nad Černou včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapy (DKM) a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Jde o vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kuří (cca 400 ha) a k. ú. Benešov nad Černou (cca 750 ha) včetně řešení vodohospodářských poměrů v uvedených k. ú. na základě zpracované studie, která bude nedílnou součástí zadávací dokumentace.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
8 750 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Dílo bude financováno z účelových prostředků Státního rozpočtu ČR
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a Benešov nad Černou včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapy (DKM) a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem a cílem pozemkové úpravy je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit, zabezpečit jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic pozemků tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledek pozemkových úprav bude rovněž sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

b) popis předmětu veřejné zakázky,
Předmětem nadlimitní VZ je vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území k. ú. Kuří a Benešov nad Černou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo).
Místem plnění je okres Český Krumlov, obec Benešov nad Černou (kód NUTS CZ0312545406), k. ú. Kuří (602434) a k. ú. Benešov nad Černou (602388),
Obvod pozemkových úprav bude šetřen z větší části po hranicích parcel zjednodušené evidence původ pozemkový katastr (PK) a bude nutné pro zápis obvodu vyhotovit geometrické plány pro rozdělení hranic pozemků obvodem KoPÚ. V případě, že by obvod KPU přeci jenom parcely KP dělil, bude nutno zbývající část parcely PK doplnit do katastru nemovitostí také geometrickým plánem.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
V rámci zadávacího řízení bude vybrán nejvhodnější kvalifikovaný dodavatel, který provede odborné zpracování návrhu pozemkové úpravy za cenu obvyklou v místě plnění okresu Český Krumlov. Plánovanou pozemkovou úpravu je možné splnit pouze prostřednictvím této veřejné zakázky.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky – listopad 2017
Předpokládaný termín ukončení KPÚ je přibližně tři roky od termínu uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení. S ohledem na procesní lhůty zadavatel předpokládá uzavření smlouvy v období 10/2014. Tento termín se však s ohledem na nepředvídatelné okolnosti může posunout.


 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
15/10/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh