Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7502011094133
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Identifikační číslo:
01312774
Poštovní adresa:
Kydlinovský 245
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
503 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 602640779
K rukám:
Bc. Veronika Vítková
       
E-mail:
v.vitkova@spucr.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://spucr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.spucr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.spucr.cz/vz00001834
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
pozemkové úpravy

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, k.ú. Skřivany, k.ú. Červeněves
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves (v rozsahu 524 ha), včetně návrhu změn katastrálních hranic a včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71250000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Zpracování návrhu KopÚ v k.ú. Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves (o výměře 524 ha), dle zák.č. 139/2002 Sb., vč. návrhu změn katastr. hranic, vytyčení vl. hranic pozemků a nezbytných geodet. prací v třídě přesnosti určené pro obnovu kat. operátu vyhl. č. 357/2013 Sb.
Oproti oznámení předběžných informací došlo k navýšení předpokládané hodnoty VZ. Důvodem pro změnu výše předpokládané hodnoty VZ je zahrnutí opčního práva do zadávacích podmínek zadavatele.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
3 532 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Opční právo je stanoveno do výše 400.000,-Kč bez DPH na nové služby spočívající v obdobných službách jako v původní veřejné zakázce a odpovídající původní veřejné zakázce.
Základní předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva se vymezuje takto:
Návrhové práce - opční právo do výše 400.000,- bez DPH.
Výškopisné zaměření zájmového území v obdovu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; Potřebné podélné a příčné profil vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/07/2015 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
31/10/2018 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění (na základě smluvními stranami potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků). Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu - faktury zadavateli.
Platební podmínky jsou podrobně specifikovány v zavazném návrhu smlouvy o dílo.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
V souladu s ust. § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, kt. má v úmyslu zadat jednomu či více subdod., příp. aby uvedl ty subdod., jejichž pomocí hodlá prokazovat splnění kvalifikace v smyslu ust. § 51 odst. 4 ZVZ, a aby současně uvedl identif. a kontaktní údaje každého takového subdod. Dodav. tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky, v němž popíše subdodav. systém spolu s uvedením, jakou část VZ budou konkrétní subdod. realizovat (s uvedením druhu činností a % fin. podílu na předmětu VZ).

V návaznosti na § 69 odst. 3 ZVZ zadav. požaduje písemný souhlas každého subdodav. s tím, že v nabídce bude jako subdoda. uveden.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část VZ jiné osoby (subdodav.), doloží ve své nabídce písemně Prohlášení s uvedením této skutečnosti.

V souladu s ust. § 44 odst.6 ZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím subdod. v následjícím rozsahu:
- Hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu
- Hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Omezení subdod. se netýká činností, kt. pro dodavat. zajišťují soudní znalci.)
- Hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (Omezení subdod. se netýká činností, kt. pro dodav. zajišťují osoby s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)
- Hlavní celek 3.2. Návrhovné práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (omezení subdod. se netýká činností, které pro dodav. zajišťují soudní znalci.)

V hlavních celcích 3.3. Mapové dílo a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM zadavat. připouští plnění zakázky prostřednictvím subdod.

Pokračování v bodě IV.3)

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění) splní uchazeč dle § 53 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění:
- písm. a) a b) předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR,
- písm. c), d), e), g), i), j), k) předložením čestného prohlášení,
- písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předloží čestné prohlášení,
- písm. h) předložením potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení.

Profesní kvalifikační předpoklady (dle § 54 zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění) splní uchazeč předložením:
- dle § 54 písm. a) - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- dle § 54 písm. b) - uchazeč předloží výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenské listy pro předmět podnikání:
1. Projektování pozemkových úprav,
2. Výkon zeměměřických činností.
- dle § 54 písm. d) - uchazeč předloží jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost:
1. pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav dle § 18 ods. 1 zák.č. 139/2002 Sb., v platném znění,
2. pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělených dle § 14 zák.č. 200/1994 Sb. v platném znění, v rozsahu uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zák.č. 200/1994 Sb.,
3. osvědčení o autorizaci dle zák.č. 360/1992 Sb., v platném znění, pro odbor Dopravní stavby,
4. osvědčení o autorizaci dle zák.č. 360/1992 Sb., v platném znění, pro odbor Stavby vod.hospod. a krajin.inženýrství či Vodoh.stavby,
5. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění, od ČKA k projekt. ÚSES (Územních systémů ekologické stability) ozn. autorizace A.3.1.,
6. doklad o jmenování soudním znalcem dle zák.č. 36/1967 Sb., v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady.
Více info v bode VI.3 a v zadávací dokumentaci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Více informací v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Čestné prohlášení
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) Dle §56 odst.2 písm. a) zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění, dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, včetně osvědčení objednatelů.
2) Dle § 56 odst.2 písm. b) zák.č. 137/2006 Sb., v platném znění dodavatel předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění VZ, včetně dokladů o autorizaci (odborné způsobilosti).
Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
1) Dodav. prokáže, že realizoval 3 služby charakteru zpracování návrhu KoPÚ - projekční a geodetické práce v celkové výměře (tj. v součtu) 1000 ha, které jsou zapsány v KN.
2) Seznam techniků: min. 2 geodeti, min. 2 projektanti PÚ, min. 1 projektant "Dopravní stavby", min.1 projektant "Stavby vodního hospodářství a kraj.inženýrství" nebo "Vodohosp.stavby", min.1 projektant ÚSES, min.1 soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady.
Více info v bodě IV.3 a v zadávací dokumentaci.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
Úřední oprávnění pro projektování pozemkových úprav dle zák.č. 139/2002 Sb. Úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zák.č. 200/1994 Sb.
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
2VZ15248/2014-514101
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 153-274991 ze dne 12/08/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 30/03/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 13:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 30/03/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 13:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
120
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/03/2015 (dd/mm/rrrr)
Čas:
13:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, Hradec Králové, 503 01
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Zástupci zadavatele, členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenovaní zadavatelem a za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
K bodu III 2.1.) Zadavatel požaduje u odbor. kvalif. osob jednoznačnou specifikaci, zda se jedná o zaměstnance uchazeče v prac.-práv. vztahu dle zák.č. 262/2006 Sb. nebo zda se jedná o subdodav. uchazeče, a to z důvodů předložení dokladů dle § 51 odst. 4 ZVZ a rovněž z důvodu naplnění podmínky zadavatele uvedené v bodě 14.2.1. zadávací dokumentace.

K bodu III.2.3.)
a)Zadavatel požaduje (dle závazného výkladu MMR) dodržení následujících skutečností:
1) Pokud bude uchazeč prokazovat kvalifikaci prostřednictvím subdod., musí ve své nabídce předložit písemný dokument, ze které bude jednoznačně vyplývat, že se bude subdod. přímo podílet na realizaci díla (to i v omezené míře) v rozsahu činnosti, na které poskytl reference.
2) V případě, že uchazeč nerealizoval v minulosti dílo v plném rozsahu (např. byl účastníkem sdružení firem - společnosti), lze uznat jako reference pouze tu část díla, kterou on sám realizoval.
b) Pokud dodavatel bude prokazovat tento kvalifikační předpoklad prostřednictvím osob s více oprávněními a autorizacemi, nesmí být jejich celkový počet nižší než 3 osoby.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně. (https://zakazky.spucr.cz/vz00001834). Je tak umožněn přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v planém rozsahu. Zadavatel tedy zadávací dokumentaci nevydává na žádost uchazeče.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vyplněnou tabulku Výkaz činností (příloha č. 3 ZD), přičemž jednotlivé hlavní celky a dílčí části budou prováděny v termínech dle stanoveného požadavku zadavatele. Více informací v ZD.

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo předložil zadavateli ověřenou kopii pojistné smlouvy (příp. pojistného certifikátu) dle č. IV odst. 11.8. SoD.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
30/01/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh