Veřejná zakázka: Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav osobních výtahů pro potřeby ústředí SPÚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6062
Systémové číslo: P15V00004392
Počátek běhu lhůt: 20.11.2015
Nabídku podat do: 26.11.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav osobních výtahů pro potřeby ústředí SPÚ
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu, umožnění provádění zápisů a záznamů oprávněnými osobami a přikládání nedílných náležitostí do Knihy výtahu v souladu s ČSN 27 4002.
2. Provádění odborných zkoušek a zajištění podmínek pro vykonání inspekčních prohlídek dle ČSN 27 4007. Zprostředkování vykonání inspekčních prohlídek autorizovanou osobou..
3. Provádění provozních prohlídek v souladu s ČSN 27 4002.
4. Provádění odborných prohlídek v souladu s ČSN 27 4002.
5. Činnost dozorce výtahu v plném rozsahu dle ČSN 27 4002.
6. Zajištění vyproštění osob uvězněných v kleci výtahu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 60 minut od oznámení kontaktní osobou zadavatele.
7. Informování objednatele o stavu výtahu v termínech provádění odborných prohlídek.
8. Odstraňování běžných provozních poruch výtahů. Odstranění takovýchto závad výtahů, které se na nich vyskytnou mimo pravidelný servis (paušální úkony) bude zahájeno v pracovních dnech (Po až Pá od 7.00 do 17.00 hod.) do 120 minut a v době ostatní nejpozději do 8.00 hod. následujícího pracovního dne, vždy od oznámení kontaktní osobou zadavatele.
9. Provádění preventivní údržby v rozsahu paušálních úkonů, zejména kontrol těchto prvků:
- obnova vybavení – tabulky, návody a příslušenství,
- vyvažovací zařízení, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače, vodící kladky,
- zařízení pro zastavování klece ve stanicích,
- bezpečnostní a ovládací spínače,
- osvětlení klece, ovládače v kleci, nouzová signalizace v kleci, tabulky, návody a výrobní štítek,
- dveře klece, pohon, spínače,
- bezpečnostní clona, podlaha ( spínače ),
- hlídače lan, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače,
- vážící zařízení,
- odkláněcí a převáděcí kladky,
- upevnění vyvažovacích ( kompenzačních ) prostředků,
- upevnění závěsných kabelů,
- revizní jízda,
- systém zastavování ve stanicích,
- funkce zajišťovacích prvků šachetních dveří,
- funkce dveřních mechanismů a pohonů šachetních dveří,
- zavírače a dovírače šachetních dveří,
- nouzové otevírání šachetních dveří,
- ovladače v jednotlivých stanicích,
- signalizace v jednotlivých stanicích,
- návody v jednotlivých stanicích,
- mazání dle mazacího plánu,
- doplňování oleje do převodovky,
- čištění výtahové prohlubně jednou za tři měsíce ( vyčištěním v rámci této smlouvy je myšleno očištění od provozních nečistot vzniklých provozem výtahu )
10. Zkouška po opravě dle ČSN 27 4007.
11. Provádění podstatných změn k odstranění provozních rizik výtahu.
12. Údržba a čištění vnějších částí výtahové šachty a údržba a čištění vnitřních prostor klece.
13. Předmět plnění zajistí zhotovitel ve lhůtách dle příslušných ČSN.
14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet zejména tyto náležitosti ( obsah a technologie prací )
- Vypracovat, nebo aktualizovat do 30ti dnů od uzavření smlouvy návod k používání všech výtahů a tyto předat objednateli a umístit vždy na výtahu v souladu s ČSN, zároveň je také povinen je udržovat v řádném stavu.
- Vypracovat, nebo aktualizovat do 30ti dnů od uzavření smlouvy plán údržby všech výtahů tak, aby pravidelná preventivní údržba podle přílohy B normy ČSN 27 4002 byla přiměřená pro výtahy bez ohrožení bezpečnosti osob s minimalizací času, kdy je zařízení mimo provoz. Plán pravidelné preventivní údržby u každého jednoho výtahu musí být upraven s uvážením všech předvídatelných poruch, například zneužitím, špatným zacházením, poničením apod.
- Provádět odborné činnosti odbornými servisními pracovníky, jejichž odbornost je zhotovitelem udržována, a kteří jsou vybaveni potřebnými postupy, nářadím a potřebnými náhradními díly.
- Informovat bez zbytečného prodlení objednatele o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečí, nebo analýzy provozních rizik.
- Zaznamenávat výsledky závažného zásahu při poruše výtahu do Knihy výtahu. Tyto záznamy musí obsahovat druhy poruch, aby bylo možné zjistit jejich opakování.
- Zajistit vlastním nákladem likvidaci nebezpečného odpadu z prostor výtahové šachty, strojovny a výtahové prohlubně, pokud zde budou při jejich čištění nalezeny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: zadáváno v e-tržišti
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky